TUYỂN TẬP 43 ÁN LỆ DO HĐTP TANDTC CÔNG BỐ - LEGAL FORUM

Quý độc giả thân mến!

Bảo đảm thống nhất pháp luật trong xét xử là nhiệm vụ hiển định, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Tòa Án Nhân Dân Tối Cao phải tập trung thực hiện.

Trong nhiều năm qua, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã ban hành nhiều nghị quyết, thông tư, công văn trao đổi nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành nhiều thông tư liên tịch nhằm triển khai thi hành có hiệu quả các đạo luật quan trọng được Quốc Hội thông qua, trong đó có những đạo luật trực tiếp liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, mà trọng tâm là công tác xét xử.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, tổng kết, phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử. Việc phát triển án lệ được coi là một trong những dấu ấn của cải cách tư pháp, là phương thức hữu hiệu đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và công bằng trong các phán quyết của Tòa án.

Để thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống các văn bản nêu trên của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Tác giả đã tuyển chọn và hệ thống để xuất cuốn sách “Tuyển chọn 43 Án Lệ Do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Công Bố”.

Ấn phẩm gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Phần thứ nhất: Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao ban hành;

Phần thứ hai: Các Quyết định Công bố án lệ và các văn bản hướng dẫn viện dẫn, án dụng án lệ trong hoạt động xét xử;

Phần thứ ba: Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, lao động (được cập nhật đến tháng 03 năm 2021).

Trong quá trình tuyển tập và hệ thống cuốn sách “Tuyển chọn 43 Án Lệ Do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Công Bố” chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, Tác giả rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của Quý độc giả để Tác giả kịp thời cập nhật, hiệu chỉnh và nâng cao chất lượng.

Trân trọng cảm ơn Quý độc giả! 

Hùng Vũ

Quý độc giả có thể tải về tại đây: 

 

TIN HOT: KHÓA ĐÀO TẠO KỸ SOẠN THẢO VÀ RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG KHAI GIẢNG THÁNG 04/2021

xem chi tiết tại: http://bblaw.vn/khai-giang-khoa-dao-tao-thang-04-ky-nang-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong-p4901.html

Chương trình đào tạo chi tiết xem tại:

https://drive.google.com/file/d/15sp94orcNRh2MPCTIFyP2zuvrAcSfWDe/view?usp=sharing

LEGAL FORUM | E: legalforum.vn@gmail.com

BAMBOOLAW | 0843 368 068 | W: bblaw.vn | E: bblaw.vn@gmail.com

T: 086 578 6009 – HUNG VU – Sáng lập group: LEGAL FORUM

LEGAL FORUM in Group BAMBOOLAW

BAMBOOLAW Cung cấp dịch vụ pháp lý, thủ tục hành chính, hợp đồng, đại diện tố tụng; Đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực hợp đồng, pháp chế, M&A và nhượng quyền thường mại.