TỜ TRÌNH THÔNG QUA THÀNH LẬP PHÒNG BAN

1

TỜ TRÌNH

V/v Thành lập Phòng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

 

 
 

 

 

Kính gửi:  Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần ABC

 

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh, HĐQT căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định tại Điều Lệ Công Ty Cổ Phần ABC, kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương các vấn đề sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA:

1. Thành lập Phòng Dịch vụ Chăm sóc khách hàng trên cơ sở tách từ Phòng Bán Hàng hiện tại của Công Ty. Cụ thể như sau:

a. Phòng Dịch Vụ Chăm sóc Khách hàng sẽ nhận 1/3 nhân sự từ Phòng Bán Hàng và tuyển dụng thêm trên cơ sở Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty và phân bổ tài chính phù hợp.

Cơ cấu (dự kiến): 05 nhân sự phụ trách chính và 01 trưởng phòng.

b. Chức năng chính:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng trong giai đoạn trong và sau bán hàng.

- Báo cáo trực tiếp đến Giám đốc điều hành;

- Đại diện giải quyết các sự cố dịch vụ trong phạm vi được giao.

c. Ngân sách để thành lập: Toàn bộ ngân sách để thàng lập và trả lương nhân sự sẽ được HĐQT thông qua và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất trên cơ sở tuân thủ Kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó.

2. Điều chỉnh cơ cấu Phòng Bán Hàng theo hướng: giảm 1/3 nhân sự và cắt giảm 1 vị trí phó trưởng phòng, luân chuyển thành Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng (dự kiến). Điều chỉnh chức năng Phòng Bán Hàng theo hướng: chịu trách nhiệm chính trong quy trình bán hàng (trừ chăm sóc khách hàng).

3. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lên phương án chi tiết và triển khai các nội dung trên phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và tiến hành thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và chấp thuận./.

1

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ HOẶC ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG TOÀN DIỆN CHỨC NĂNG

1

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ HOẶC ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG TOÀN DIỆN CHỨC NĂNG

1

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ HOẶC ĐĂNG NHẬP ĐỂ SỬ DỤNG TOÀN DIỆN CHỨC NĂNG