TỜ TRÌNH HĐQT

1

ABC JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: 01/2020/TB-CL

Ho Chi Minh City, date __ month __ year 2020

 

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ABC JOINT STOCK COMPANY

V/v triển khai kế hoạch nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D

Implementing plan of franchising and purchase asset of D Company

 

Kính gửi: Các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ABC

To: Members of the Board of Directors of ABC Joint Stock Company

Căn cứ/ Recital:

 • Luật Doanh Nghiệp 2014/ Law on Enterprises 2014
 • Thỏa Thuận Cổ đông Công ty cổ phần ABC đã được thông qua ngày 06/12/2019

The Shareholder Agreement signed on 06 December, 2019

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai kế hoạch Nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D như sau:

The Board of Directors of Company notifies Members of Board of Directors of the implementation of plan of franchising and purchase asset of D Company as follows:

 1. Nhượng quyền thương mại cho đối tác trong Quý 2 năm 2020
 1. Sign franchising agreement with partner on Quarter 2 of 2020

Company shall grant a franchise to the partner.

 1. Mua lại tài sản của Công ty D vào Quý 2 năm 2020

Công ty sẽ mua lại toàn bộ tài sản của Công ty D cũng như nhận chuyển giao công nghệ và nhân sự của Công ty D.

Kế hoạch chi tiết và kết quả triển khai sẽ được trình bày, báo cáo tại cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị.

Purchase asset of D Company on February of 2020

Company shall purchase all asset of D Company as be transferred technology and staff of D Company.

Detail plan and result shall be presented and reported at the annual meeting of General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Hội Đồng Quản Trị Công ty bằng văn bản này để kính trình Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị xem xét, thông qua hai vấn đề trên.

The Board of Directors by this document to ask for opinion of Members of Board of Directors to consider and approve the above two issues.

Trường hợp đồng ý, Qúy Thành Viên vui lòng ký xác nhận vào phần xác nhận ở cuối của văn bản Tờ trình này và gửi lại bản scan Thông báo có chữ ký tới email này trong thời gian 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi.

If agree, Member please sign at the confirmation section at the end of this Notice and send back scan of Statement with signature email within 02 (two) days from the date this Statement sent.

Trường hợp có ý kiến khác, Thành Viên vui lòng trả lời email này trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày email này được gửi đi.

If have other opinion, Member please answer this email within 02 (two) days from the date this Notice sent.

Sau thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi mà Hội Đồng Quản Trị không nhận được ý kiến của Quý Thành Viên, Hội Đồng Quản Trị hiểu rằng Quý Thành Viên không có ý kiến phản đối các kế hoạch kinh doanh trên.

After 02 (two) days from the date this Statement sent and the Board of Directors does not receive opinion of Member, the Board of Directors understand that Member does not have objection to the above business plan.

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHARMIAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

                                                                                              (ký và đóng dấu)/ (sign and seal)

 

 

 

 

 

NGUYEN VAN A

 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

THE CONFIRMATION SECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các nội dung về kế hoạch kinh doanh của Công ty nêu trên.

I confirm that I have read and agreed with the content of Company’s business plan above.

 

 

Ký tên/Sign: _____________

Ngày/Date: ___/____/2020

1

ABC JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: 01/2020/TB-CL

Ho Chi Minh City, date __ month __ year 2020

 

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ABC JOINT STOCK COMPANY

V/v triển khai kế hoạch nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D

Implementing plan of franchising and purchase asset of D Company

 

Kính gửi: Các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ABC

To: Members of the Board of Directors of ABC Joint Stock Company

Căn cứ/ Recital:

 • Luật Doanh Nghiệp 2014/ Law on Enterprises 2014
 • Thỏa Thuận Cổ đông Công ty cổ phần ABC đã được thông qua ngày 06/12/2019

The Shareholder Agreement signed on 06 December, 2019

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai kế hoạch Nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D như sau:

The Board of Directors of Company notifies Members of Board of Directors of the implementation of plan of franchising and purchase asset of D Company as follows:

 1. Nhượng quyền thương mại cho đối tác trong Quý 2 năm 2020
 1. Sign franchising agreement with partner on Quarter 2 of 2020

Company shall grant a franchise to the partner.

 1. Mua lại tài sản của Công ty D vào Quý 2 năm 2020

Công ty sẽ mua lại toàn bộ tài sản của Công ty D cũng như nhận chuyển giao công nghệ và nhân sự của Công ty D.

Kế hoạch chi tiết và kết quả triển khai sẽ được trình bày, báo cáo tại cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị.

Purchase asset of D Company on February of 2020

Company shall purchase all asset of D Company as be transferred technology and staff of D Company.

Detail plan and result shall be presented and reported at the annual meeting of General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Hội Đồng Quản Trị Công ty bằng văn bản này để kính trình Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị xem xét, thông qua hai vấn đề trên.

The Board of Directors by this document to ask for opinion of Members of Board of Directors to consider and approve the above two issues.

Trường hợp đồng ý, Qúy Thành Viên vui lòng ký xác nhận vào phần xác nhận ở cuối của văn bản Tờ trình này và gửi lại bản scan Thông báo có chữ ký tới email này trong thời gian 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi.

If agree, Member please sign at the confirmation section at the end of this Notice and send back scan of Statement with signature email within 02 (two) days from the date this Statement sent.

Trường hợp có ý kiến khác, Thành Viên vui lòng trả lời email này trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày email này được gửi đi.

If have other opinion, Member please answer this email within 02 (two) days from the date this Notice sent.

Sau thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi mà Hội Đồng Quản Trị không nhận được ý kiến của Quý Thành Viên, Hội Đồng Quản Trị hiểu rằng Quý Thành Viên không có ý kiến phản đối các kế hoạch kinh doanh trên.

After 02 (two) days from the date this Statement sent and the Board of Directors does not receive opinion of Member, the Board of Directors understand that Member does not have objection to the above business plan.

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHARMIAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

                                                                                              (ký và đóng dấu)/ (sign and seal)

 

 

 

 

 

NGUYEN VAN A

 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

THE CONFIRMATION SECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các nội dung về kế hoạch kinh doanh của Công ty nêu trên.

I confirm that I have read and agreed with the content of Company’s business plan above.

 

 

Ký tên/Sign: _____________

Ngày/Date: ___/____/2020

1

ABC JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: 01/2020/TB-CL

Ho Chi Minh City, date __ month __ year 2020

 

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ABC JOINT STOCK COMPANY

V/v triển khai kế hoạch nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D

Implementing plan of franchising and purchase asset of D Company

 

Kính gửi: Các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần ABC

To: Members of the Board of Directors of ABC Joint Stock Company

Căn cứ/ Recital:

 • Luật Doanh Nghiệp 2014/ Law on Enterprises 2014
 • Thỏa Thuận Cổ đông Công ty cổ phần ABC đã được thông qua ngày 06/12/2019

The Shareholder Agreement signed on 06 December, 2019

Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình các Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị về việc triển khai kế hoạch Nhượng quyền thương mại và mua lại tài sản của Công ty D như sau:

The Board of Directors of Company notifies Members of Board of Directors of the implementation of plan of franchising and purchase asset of D Company as follows:

 1. Nhượng quyền thương mại cho đối tác trong Quý 2 năm 2020
 1. Sign franchising agreement with partner on Quarter 2 of 2020

Company shall grant a franchise to the partner.

 1. Mua lại tài sản của Công ty D vào Quý 2 năm 2020

Công ty sẽ mua lại toàn bộ tài sản của Công ty D cũng như nhận chuyển giao công nghệ và nhân sự của Công ty D.

Kế hoạch chi tiết và kết quả triển khai sẽ được trình bày, báo cáo tại cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị.

Purchase asset of D Company on February of 2020

Company shall purchase all asset of D Company as be transferred technology and staff of D Company.

Detail plan and result shall be presented and reported at the annual meeting of General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Hội Đồng Quản Trị Công ty bằng văn bản này để kính trình Quý Thành Viên Hội Đồng Quản Trị xem xét, thông qua hai vấn đề trên.

The Board of Directors by this document to ask for opinion of Members of Board of Directors to consider and approve the above two issues.

Trường hợp đồng ý, Qúy Thành Viên vui lòng ký xác nhận vào phần xác nhận ở cuối của văn bản Tờ trình này và gửi lại bản scan Thông báo có chữ ký tới email này trong thời gian 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi.

If agree, Member please sign at the confirmation section at the end of this Notice and send back scan of Statement with signature email within 02 (two) days from the date this Statement sent.

Trường hợp có ý kiến khác, Thành Viên vui lòng trả lời email này trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày email này được gửi đi.

If have other opinion, Member please answer this email within 02 (two) days from the date this Notice sent.

Sau thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày Tờ trình này được gửi đi mà Hội Đồng Quản Trị không nhận được ý kiến của Quý Thành Viên, Hội Đồng Quản Trị hiểu rằng Quý Thành Viên không có ý kiến phản đối các kế hoạch kinh doanh trên.

After 02 (two) days from the date this Statement sent and the Board of Directors does not receive opinion of Member, the Board of Directors understand that Member does not have objection to the above business plan.

                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHARMIAN OF THE BOARD OF DIRECTOR

                                                                                              (ký và đóng dấu)/ (sign and seal)

 

 

 

 

 

NGUYEN VAN A

 

PHẦN XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

THE CONFIRMATION SECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF THE DIRECTORS

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các nội dung về kế hoạch kinh doanh của Công ty nêu trên.

I confirm that I have read and agreed with the content of Company’s business plan above.

 

 

Ký tên/Sign: _____________

Ngày/Date: ___/____/2020

1

Đang cập nhật