THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC TRONG GIAO DỊCH M&A

THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC TRONG GIAO DỊCH M&A

Trong hầu hết các giao dịch M&A, một trong những văn bản đầu tiên mà các bên tham gia giao dịch phải thương thảo với nhau chính là Thỏa thuận Nguyên tắc hoặc Ý định Thư. Đây là những thỏa thuận không mang tính ràng buộc giữa các bên, nhưng thể hiện ý chí của các bên đối với việc tham gia giao dịch và tổng hợp các điều khoản cơ bản của giao dịch đó. Chúng cũng cho phép các bên sớm xác định liệu họ có đạt được sự thỏa thuận cơ bản về các điều khoản chủ chốt hay chưa và đảm bảo rằng không phát sinh vấn đề “phá hỏng giao dịch”, trước khi một trong các bên đã dành ra thời gian và nguồn lực đáng kể. Cuối cùng, các văn bản này tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo và đàm phán các hồ sơ giao dịch cuối cùng, quy định cấu trúc cơ bản của những điều khoản chủ chốt cho các thỏa thuận M&A.

Nội dung cơ bản của một Thỏa thuận Nguyên tắc

A. Các điều khoản Không ràng buộc:

1. Cấu trúc: Vì cấu trúc của giao dịch (có nghĩa là mua bán cổ phần, sáp nhập, mua bán tài sản) có thể có những hệ quả đáng kể đối với trách nhiệm của người mua, đãi ngộ về thuế, cơ chế hoàn tất giao dịch và những thứ khác, cấu trúc giao dịch thường là một trong các điều khoản đầu tiên của một Thỏa thuận Nguyên tắc.

2. Giá Mua: Một Thỏa thuận Nguyên tắc sẽ quy định chung về giá mua mà các bên thỏa thuận nếu thương lượng thành công. Do đó, điều khoản này thông thường không chỉ quy định khoản tiền mà bên mua đề xuất sẽ trả để thâu tóm công ty mục tiêu, mà còn quy định chi tiết về hình thức và phương thức thanh toán (tức là tiền mặt, hoán đổi cổ phần, xác nhận nợ của người bán, hoặc kết hợp các hình thức trên).

3. Khung pháp lý cho Bồi hoàn: thông thường, một Thỏa thuận Nguyên tắc sẽ bao gồm một bản tổng hợp tóm tắt những dự tính của các bên cho các điều khoản không liên quan đến tài chính của thỏa thuận mua bán chính thức, đặc biệt về phạm vi những nghĩa vụ bồi hoàn của bên bán đối với bên mua. Trong một số trường hợp, các bên sẽ dành thời gian để đặt ra các quy định chi tiết như khoảng thời gian mà các nghĩa vụ bồi hoàn sẽ còn có hiệu lực cũng như những giới hạn cho việc bồi hoàn.

4. Các điều kiện Hoàn tất Then chốt: Một thông lệ khá phổ biến là liệt kê một danh sách những điều kiện hoàn tất đã được dự định trước cho giao dịch, như là việc bắt buộc phải có được chấp thuận của cơ quan quản lý hoặc sự đồng ý của bên thứ ba. Nếu một bên mua có (hoặc không có) ý định đề cập đến khả năng sắp xếp tài chính như là một điều kiện để hoàn tất giao dịch, nội dung này cũng có thể được quy định tại Thỏa thuận nguyên tắc.

5. Rà soát: Thỏa thuận Nguyên tắc có thể xác định phạm vi của quy trình rà soát đã được đề xuất (bao gồm cả rà soát về mặt tài chính và pháp lý). Bên bán cam kết sẽ cung cấp đầy đủ quyền truy cập các thông tin của công ty theo Thỏa thuận Nguyên tắc. Một vài Thỏa thuận Nguyên tắc cũng đặt ra các giới hạn đối với việc rà soát.

B. Các điều khoản Ràng buộc:

1. Độc quyền: Trong một thương vụ M&A liên quan đến đối tượng là một công ty tư nhân, Thỏa thuận Nguyên tắc thường chứa đựng một điều khoản về giao dịch độc quyền, hạn chế bên bán khỏi việc đàm phán hoặc thu hút đề nghị giao dịch từ các bên mua tiềm năng khác. Khoảng thời gian độc quyền là một điều khoản quan trọng và nó thường sẽ thúc đẩy tiến độ của quy trình rà soát và đàm phán thỏa thuận sau này, tuy nhiên khoảng thời gian nói trên thường sẽ được các bên gia hạn sau đó.

2. Chỉnh của bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào mà các bên đã giao kết trước đó hoặc, nếu không có thỏa thuận nào, thì những điều khoản của Thỏa thuận Nguyên tắc và những thông tin được trao đổi giữa các bên sẽ được giữ bí mật và không bị tiết lộ.

3. Chi phí: Thỏa thuận Nguyên tắc thường chứa đựng một điều khoản mô tả những chi phí cho giao dịch sẽ được phân bổ như thế nào giữa các bên. Thông thường, mục này sẽ quy định rằng mỗi bên sẽ chịu tất cả chi phí phát sinh vì lợi ích của mình (ví dụ như chi phí luật sư và môi giới) và có thể quy định việc phân chia các chi phí khác (ví dụ chi phí nộp hồ sơ hành chính).

4. Pháp luật Điều chỉnh:  Thỏa thuận Nguyên tắc thông thường bao gồm một điều khoản về việc pháp luật của nền tài phán nào sẽ được áp dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh.

Tác giả: HUNG VU