STAGE 4. COMPANY MANAGEMENT

Startup muốn thành công và đi xa, thu hút được sự  quan tâm của các nhà đầu tư thì cần phải biết vai trò  của quản trị công ty. Quản trị công ty góp phần bảo  vệ cổ đông/thành viên góp vốn thiểu số và tăng tính  minh bạch trong doanh nghiệp và tăng tính hiệu quả  của hoạt động kinh doanh, từ đó góp phần tạo lòng  tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ua  đó thu hút được ngồn vốn và tạo tiền đề cho doanh  nghiệp phát triển bền vững hơn.

Với xu thế "quản trị công ty" mới, các doanh  nghiệp  Việt đang chịu sức ép phải cấu trúc lại, phải  thu hút thêm nguồn lực mới, năng lực chuyên môn  mới vào hệ thống của mình.

Do đó, Startup cần xây dựng cho mình một bộ văn  bản pháp lý chuẩn để góp phần tăng tính minh bạch  và hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Thêm vào đó, Startup cũng cần tham vấnvà sử dụng  luật sư như một phương án tạo ra sự cân bằng và  “tôn trọng” trong việc quản trị doanh nghiệp.

       Legal Startup có thể giúp bạn?

  1. Tư vấn và giải đáp miễn phí về quản trị doanh nghiệp;
  2. Soạn thảo các văn bản quản trị doanh nghiệp như Thỏa Thuận Cổ Đông, Điều Lệ, Quy chế hoạt động, Quy chế tài chính;
  3. Văn bản điều chỉnh quan hệ giữa các cổ đông;
  4. Giấy tờ pháp lý cho các cổ đông/nhà đầu tư;
  5. Đào tạo và tư vấn thường xuyên cho các cổ đông/giám đốc về quản trị doanh nghiệp;
  6. Đại diện thương lượng và giải quyết tranh chấp về nội bộ doanh nghiệp.

 

 

 

Phí dịch vụ soạn thảo bộ văn bản chỉ 1.500.000 đồng;

Phí tư vấn thường xuyên hàng tháng là 1.900.000 đồng/tháng