Hợp đồng ủy quyền (version 2)

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Hôm nay ngày .../../20.., tại Phòng công chứng .....  , chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Ông/Bà            : …..

Năm sinh         : ……..

Chứng minh nhân dân số       : ..

Thường trú: …

Ông/Bà            : ……

Năm sinh         : ….

Chứng minh nhân dân số       : ….

Thường trú: ……

 

Là chủ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại …….. Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có :…

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số :  ….   do UBND …. cấp ngày : …., đã đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày : ….

- Hợp đồng mua bán (tặng cho) nhà số : …  .. /HĐ – MBN do Phòng Công Chứng …… chứng nhận ngày : ….., đăng ký ngày :…..

- Tờ khai trước bạ ngày : ….

- Bản vẽ hiện trạng nhà do Phòng Quản Lý Đô Thị ……lập ngày : ….

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Ông/Bà            :

Năm sinh         :

Chứng minh nhân dân số       :

Thường trú:

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. PHẠM VI ỦY QUYỀN

            Bên B được nhân danh bên A thực hiện các việc sau đây:

1-         Quản lý, sử dụng, cho thuê, mượn, bán, chuyển nhượng, tặng cho đối với nhà, đất nêu trên.

2-         Được lập và ký tên trên các hợp đồng tín dụng, biên bản định giá.

3-         Làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh do việc bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà, đất nêu trên.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

            Thời hạn ủy quyền là   ....................kể từ ngày  .................

            Hoặc khi hợp đồng uỷ quyền này chấm dứt theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 3. THÙ LAO

            Không tính thù lao.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1.         Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a.         Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

2.         Bên A có các quyền sau đây:

a.         Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1.         Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a.         Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b.         Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

c.         Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2.         Bên B có các quyền sau đây:

a.         Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

b.         Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền (nếu có).

ĐIỀU 6. VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

            Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.         Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2.         Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.         Hai bên đã nghe Công chứng viên giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa, hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng , giao dịch. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2.         Hợp đồng có hiệu lực kể từ  ngày được Công chứng viên Phòng công chứng ..... ký và đóng dấu

BÊN A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay ngày .../../20.., tại Phòng công chứng .....  , chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Ông/Bà            : …..

Năm sinh         : ……..

Chứng minh nhân dân số       : ..

Thường trú: …

Ông/Bà            : ……

Năm sinh         : ….

Chứng minh nhân dân số       : ….

Thường trú: ……

 

Là chủ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tọa lạc tại …….. Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có :…

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số :  ….   do UBND …. cấp ngày : …., đã đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày : ….

- Hợp đồng mua bán (tặng cho) nhà số : …  .. /HĐ – MBN do Phòng Công Chứng …… chứng nhận ngày : ….., đăng ký ngày :…..

- Tờ khai trước bạ ngày : ….

- Bản vẽ hiện trạng nhà do Phòng Quản Lý Đô Thị ……lập ngày : ….

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Ông/Bà            :

Năm sinh         :

Chứng minh nhân dân số       :

Thường trú:

Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. PHẠM VI ỦY QUYỀN

            Bên B được nhân danh bên A thực hiện các việc sau đây:

1-         Quản lý, sử dụng, cho thuê, mượn, bán, chuyển nhượng, tặng cho đối với nhà, đất nêu trên.

2-         Thế chấp nhà, đất nêu trên (kể cả nhà hình thành trong tương lai, nhà sau khi đã được xây dựng, sửa chữa lại) để đảm bảo cho bất cứ nghĩa vụ dân sự nào, không hạn chế số lần thế chấp và mức nghĩa vụ được bảo đảm). Trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc phải thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn thì bên A đồng ý cho bên nhận bảo đảm được xử lý nhà, đất nêu trên theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp và theo quy định của pháp luật.

3-         Được lập và ký tên trên các hợp đồng tín dụng, biên bản định giá.

4-         Làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng, Giấy phép sửa chữa, nghiệm thu công trình đối với nhà xây dựng trên thửa  đất nêu trên.

5-         Làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ và các khoản thuế, lệ phí theo quy định phát sinh khi thực hiện các việc nêu trên; đăng ký cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà, đất nêu trên.

6-         Làm thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh do việc bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà, đất nêu trên.

7-         Tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền và các cơ quan có thẩm quyền khác để giải quyết vụ án nêu trên.

            Trong phạm vi ủy quyền, bên B được quyền liên hệ với các cá nhân và tổ chức có thẩm quyền để nộp và nhận hồ sơ; lập, ký tên trên các văn bản, giấy tờ có liên quan (như: hợp đồng để giao kết các việc được ủy quyền hoặc các hợp đồng sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt,...); nộp và nhận các khoản tiền (nếu có); được thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

            Thời hạn ủy quyền là   ....................kể từ ngày  .................

            Hoặc khi hợp đồng uỷ quyền này chấm dứt theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 3. THÙ LAO

            Không tính thù lao.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1.         Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a.         Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;

b.         Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;

c.         Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao;

2.         Bên A có các quyền sau đây:

a.         Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;

b.         Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

c.         Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận;

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1.         Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a.         Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

b.         Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

c.         Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;

d.         Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;

e.         Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

f.          Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2.         Bên B có các quyền sau đây:

a.         Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;

b.         Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền (nếu có).

ĐIỀU 6. VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

            Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.         Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

2.         Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1.         1. Hai bên đã nghe Công chứng viên giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa, hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng , giao dịch. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2.         Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên;

3.         Hợp đồng có hiệu lực kể từ  ngày được Công chứng viên Phòng công chứng ..... ký và đóng dấu

Bên A

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

 

1

Đang cập nhật

1

Đang cập nhật