Hợp đồng lao động (version 2)

1

CÔNG TY ….

 

Số: ___/HĐLĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm ____

 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Hợp đồng lao động này (“Hợp đồng”) được lập và có hiệu lực từ ngày __ tháng __ năm 20.. bởi và giữa Các Bên dưới đây:

 

Người lao động ……

Ngày sinh/……..  

Giới tính/……..: ……   Quốc tịch………

Số hộ chiếu………… .: ……….. Cấp ngày: ……….. Nơi cấp: ……………

Giấy phép lao động số.: ……………   Cấp ngày: ……………

Cơ quan cấp: …………                      Nơi cấp …………

Số tài khoản Ngân hàng………..       

Ngân hàng:  …………..         

Chi nhánh: ……………..

Email: ………………

Địa chỉ cư trú: ………………

Địa chỉ thường trú: ……………. 

 

Công ty …………..

Địa chỉ: …………….

Điện thoại …………… Email: …………          Mã số thuế: ……………

Số tài khoản Ngân hàng: .................             

Ngân hàng …………….

Chi nhánh..............

Người đại diện theo pháp luật/Legal ………….

Ngày sinh: …………. Chức vụ …………..

Số CMND………..                  Cấp ngày: …………

Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ cư trú/ ……………

Địa chỉ thường trú: …………

Công ty và Người lao động sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”. Các bên dưới đây thống nhất ký Hợp đồng lao động với các điều kiện và điều khoản như sau:

 1. LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/ TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

1.1.      Loại Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng từ ngày __ tháng __ năm 20_ đến ngày __ tháng __ năm 20_

1.2.      Chức vụ……………

1.3.      Các Công việc phải làm: Người lao động sẽ cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của Người có thẩm quyền của Công ty

1.4.      Địa điểm làm việc: …………………

 1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1.      Thời gian làm việc: ………… giờ/ngày 

  1. Sáng: …………
  2. Chiều: …………

2.2.      Thời gian nghỉ ngơi ………..

2.3.      Ngày nghỉ hàng tuần: …………

2.4.      Công cụ làm việc được cấp phát: được trang bị theo nhu cầu công việc

 

 1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1.      Phương tiện đi lại làm việc:………

3.2.      Lương

  1. Mức lương: ……………. Thực nhận/ tháng .
  2. Hình thức trả lương: Được trả bằng hình thức chuyển khoản hàng tháng qua tài khoản Ngân hàng của Người lao động chậm nhất vào ngày __ của tháng tiếp theo;
  3. Chế độ nâng bậc, nâng lương: trên cơ sở hiệu quả công việc và chính sách của Công ty;

3.3.      Các chế độ và phúc lợi kháC

Công ty sẽ trả các chi phí sau cho Người lao động khi làm việc cho Công ty:

  1. Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam;
  2. Tiền ăn: Chi phí đồ ăn hàng ngày tại văn phòng làm việc;

3.4.      Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

  1. Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Người lao động còn được nghỉ thêm 01 ngày là ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày là ngày Quốc khánh của nước mà Người lao động mang quốc tịch
  2. Nghỉ vì lý do cá nhân

3.5.      Mười hai ngày phép nămTrang bị bảo hộ lao động: được Công ty cấp phát theo yêu cầu của công việc;

3.6.      Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

3.7.      Các quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan

 

 1. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

4.1.      Người lao động phải hoàn thành công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, các sửa đổi và bổ sung Hợp đồng này và các công việc được phân công từ của người có thẩm quyền của Công ty

4.2.      Chấp hành lệnh điều hành và hoạt động của Công ty, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định khác của Công ty.

4.3.      Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền của Công ty khi Công ty có nhu cầu: bao gồm công việc, thời gian làm việc, địa điểm làm việc.

4.4.      Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan;

 

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
  1. Quyền của Công tyĐiều hành Người lao động nhằm mục đích thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.
  2. Khen thưởng, xử lý kỷ luật Người lao động theo quy định của nội quy lao động, pháp luật có liên quan.

 

 1. QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM LÀM VIỆC VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các Bên đồng ý rằng tất cả các sản phẩm làm việc, thông tin hoặc tài liệu khác tạo ra và phát triển bởi Người lao động liên quan đến việc thực hiện Công việc theo Hợp đồng này và mọi quyền sở hữu trí tuệ kết quả (gọi chung là “Sản phẩm làm việc”) là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty. Các Bên thừa nhận rằng Sản phẩm làm việc sẽ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, Người lao động qua đây chuyển nhượng cho Công ty tất cả quyền lợi, quyền và lợi ích trong và đối với Sản phẩm công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả bản quyền, quyền xuất bản để sử dụng, sao chép và mặt khác khai thác Sản phẩm làm việc ở bất kỳ và tất cả các định dạng, phương tiện hoặc tất cả các kênh, cho dù hiện tại đã được biết đến hoặc được tạo sau này.

 

 1. BẢO MẬT VÀ KHÔNG LÔI KÉO

7.1.      Người lao động thừa nhận rằng:

  1. Công ty sẽ bị thiệt hại không thể khắc phục nếu Người lao động vi phạm bất kỳ hoặc tất cả các Hợp đồng được nêu trong Mục 7 của Hợp đồng này.

7.2.      Người lao động thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Thông tin Bảo mật được biết hoặc thu nhận được bởi Người lao động, cho dù trước hay sau ngày ở đây, là tài sản của Công ty. Do đó, Người lao động đồng ý rằng Người lao động sẽ không, vào bất kỳ thời điểm nào, tiết lộ cho bất kỳ Người không được ủy quyền nào hoặc sử dụng vì lợi ích của mình hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ Thông tin bảo mật, cho dù Người lao động có thông tin đó trong trí nhớ của Người lao động hoặc là biểu hiện bằng văn bản hoặc là hình thức vật lý khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, trừ khi và chỉ trong phạm vi Thông tin Bảo mật là hoặc trở nên phổ biến và cung cấp cho công chúng mà không phải là kết quả của lỗi của Người lao động hoặc lỗi của bất kỳ Người nào khác bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật đối với Công ty

7.3.      Người lao động đồng ý rằng

  1. Trong trường hợp có vi phạm bởi Người lao động của bất kỳ Hợp đồng nào được nêu tại Mục 7 của Hợp đồng này, thời hạn của Hợp đồng đó sẽ được kéo dài tương ứng với thời gian vi phạm;

7.4.      Người lao động sẽ không, vào bất cứ lúc nào trong hoặc sau giai đoạn ba năm, làmNếu Người lao động vi phạm các Hợp đồng tại Mục 7 của Hợp đồng này, Công ty sẽ được hưởng những biện pháp khắc phục sau đây:

  1. Các quyền và biện pháp khắc phục của các Bên trong Hợp đồng này được tích lũy và không thay thế.

7.5.      Mục này sẽ có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng chấm dứt.

 

 1. KHÔNG MÂU THUẪN VÀ KHÔNG CẠNH TRANH

8.1.      Không mâu thuẫn: Người lao động tuyên bố rằng việc Tuân thủ của Người lao động đối với các điều khoản của Hợp đồng này sẽ không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào mà Người lao động có thể phải đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (như Công ty hiện tại hoặc trước đây) và Người lao động đồng ý rằng Người lao động sẽ không làm bất cứ điều gì trong việc thực hiện Công việc dưới đây sẽ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy. Ngoài ra, Người lao động đồng ý rằng, trong thời hạn của Hợp đồng này, Người lao động sẽ kịp thời thông báo cho Công ty bằng văn bản về bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty mà Người lao động cũng đang thực hiện các Công việc. Điều này được hiểu rằng trong trường hợp đó, Công ty sẽ xem xét liệu các hoạt động của Người lao động có phù hợp với Người lao động với tư cách hiện tại là Người lao động của Công ty hay không.

8.2.      Không cạnh tranh: Người lao động đồng ý và thống nhất rằng trong thời hạn của Hợp đồng này và trong thời gian 24 tháng sau khi chấm dứt Hợp đồng này, Người lao động sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động giống hoặc tương tự như đã thực hiện cho Công ty cho bất kỳ doanh nghiệp nào trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với Công ty.

 1. KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

Hợp đồng này và/hoặc nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng này là không được phép chuyển nhượng bởi Người lao động cho bất kỳ người nào khác trừ khi được Công ty cho phép.

 

 1. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này thể hiện toàn bộ Hợp đồng giữa Công ty và Người lao động liên quan đến các vấn đề tại đây và thay thế tất cả các Hợp đồng hoặc hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1.    Luật Việt Nam sẽ điều chỉnh Hợp đồng này

11.2.    Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản song ngữ Việt - Anh có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Anh và nội dung Tiếng Việt thì nội dung Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.3.    Mọi sự thay đổi liên quan đến Hợp đồng này thì phải được Các Bên ký kết bằng văn bản. Khi Các Bên ký kết phụ lục Hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung  thì nội dung của phụ lục Hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung đó cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng này.

 

CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY, các bên theo đây đã ký Hợp đồng này vào ngày được viết ở trên.

 

                      CÔNG TY                                                                     NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

 

 

 

          Đại diện                                                                                Số hộ chiếu: _______                                                         

………..                                                                                          Ngày cấp/: __/__/____   

     MSDN: ……                                                                                         Quốc tịch:

    Email: ____________                                                                            Email: __________

1

CÔNG TY ….

 

Số: ___/HĐLĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm ____

 

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Hợp đồng lao động này (“Hợp đồng”) được lập và có hiệu lực từ ngày __ tháng __ năm 20.. bởi và giữa Các Bên dưới đây:

 

Người lao động ……

Ngày sinh/……..  

Giới tính/……..: ……   Quốc tịch………

Số hộ chiếu………… .: ……….. Cấp ngày: ……….. Nơi cấp: ……………

Giấy phép lao động số.: ……………   Cấp ngày: ……………

Cơ quan cấp: …………                      Nơi cấp …………

Số tài khoản Ngân hàng………..       

Ngân hàng:  …………..         

Chi nhánh: ……………..

Email: ………………

Địa chỉ cư trú: ………………

Địa chỉ thường trú: ……………. 

 

Công ty …………..

Địa chỉ: …………….

Điện thoại …………… Email: …………          Mã số thuế: ……………

Số tài khoản Ngân hàng: .................             

Ngân hàng …………….

Chi nhánh..............

Người đại diện theo pháp luật/Legal ………….

Ngày sinh: …………. Chức vụ …………..

Số CMND………..                  Cấp ngày: …………

Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ cư trú/ ……………

Địa chỉ thường trú: …………

Công ty và Người lao động sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”. Các bên dưới đây thống nhất ký Hợp đồng lao động với các điều kiện và điều khoản như sau:

 1. LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/ TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

1.1.      Loại Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng từ ngày __ tháng __ năm 20_ đến ngày __ tháng __ năm 20_

1.2.      Chức vụ……………

1.3.      Các Công việc phải làm: Người lao động sẽ cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của Người có thẩm quyền của Công ty

1.4.      Địa điểm làm việc: …………………

 1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1.      Thời gian làm việc: ………… giờ/ngày 

  1. Sáng: …………
  2. Chiều: …………

2.2.      Thời gian nghỉ ngơi ………..

2.3.      Ngày nghỉ hàng tuần: …………

2.4.      Làm thêm giờ: tùy theo nhu cầu của Công ty tại từng thời điểm, Công ty có thể yêu cầu 2.5.            Người lao động làm thêm giờ. Giờ làm thêm và tiền lương trả cho giờ làm thêm của Người lao động sẽ tuân theo quy định của nội quy lao động của Công ty và pháp luật lao động hiện hành.

2.6.      Công ty có thể thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tùy từng thời điểm bằng cách thông báo trước cho Người lao động 05 (năm) ngày làm việc.

2.7.      Công cụ làm việc được cấp phát: được trang bị theo nhu cầu công việc

 

 1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1.      Phương tiện đi lại làm việc:………

3.2.      Lương

  1. Mức lương: ……………. Thực nhận/ tháng .
  2. Hình thức trả lương: Được trả bằng hình thức chuyển khoản hàng tháng qua tài khoản Ngân hàng của Người lao động chậm nhất vào ngày __ của tháng tiếp theo;
  3. Chế độ nâng bậc, nâng lương: trên cơ sở hiệu quả công việc và chính sách của Công ty;

3.3.      Các chế độ và phúc lợi kháC

Công ty sẽ trả các chi phí sau cho Người lao động khi làm việc cho Công ty:

  1. Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam;
  2. Tiền ăn: Chi phí đồ ăn hàng ngày tại văn phòng làm việc;
  3. Chi phí căn hộ để ở: Chi phí cho một căn hộ phù hợp cho Người lao động và chồng Người lao động;
  4. Chi phí thực hiện thủ tục nhận giấy phép lao động Việt Nam cho Người lao động và chồng(vợ) Người lao động;
  5. Chi phí cho Visa, Du lịch, thực phẩm và chỗ ở cho các chuyến công tác cá nhân của Người lao động
  6. Tiền thưởng

Công ty sẽ trả tiền thưởng hàng năm cho Người lao động như sau:

Công ty sẽ trả cho Người lao động 5 - 10% lợi nhuận (“profit share”) cho mỗi năm tài chính bằng …………. Trường hợp Người lao động làm việc chưa đủ 12 (mười hai) tháng trong năm tài chính cho ông ty thì Người lao động sẽ được nhận phần trăm lợi nhuận tương ứng với thời gian đã làm việc cho Công ty. Công ty sẽ thanh toán cho Người lao động vào Qúy tiếp theo từ ngày kết thúc năm tài chính.

3.4.      Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

  1. Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Người lao động còn được nghỉ thêm 01 ngày là ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày là ngày Quốc khánh của nước mà Người lao động mang quốc tịch
  2. Nghỉ vì lý do cá nhân

3.5.      Mười hai ngày phép nămTrang bị bảo hộ lao động: được Công ty cấp phát theo yêu cầu của công việc;

3.6.      Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

3.7.      Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: được đào tạo theo nhu cầu công việc và theo chính sách của Công ty.

3.8.      Trang bị kiến thức liên quan đến phòng chống cháy nổ và an toàn lao động: được tập huấn phòng chống cháy nổ và an toàn lao động theo quy định chung của Công ty.

3.9.      Các quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan

 

 1. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG/ OBLIGATIONS OF EMPLOYEE

4.1.      Người lao động phải hoàn thành công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, các sửa đổi và bổ sung Hợp đồng này và các công việc được phân công từ của người có thẩm quyền của Công ty

4.2.      Chấp hành lệnh điều hành và hoạt động của Công ty, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định khác của Công ty.

4.3.      Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền của Công ty khi Công ty có nhu cầu: bao gồm công việc, thời gian làm việc, địa điểm làm việc.

4.4.      Nếu Người lao động vi phạm quy định của Hợp đồng này, tùy theo tính chất và mức độ gây thiệt hại của hành vi, Người lao động có thể bị xử lý kỉ luật lao động theo quy định của nội quy lao động, yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất và xử lý sự vi phạm theo quy định pháp luật.

4.5.      Chuẩn bị/hoàn thành các tài liệu liên quan để Công ty gia hạn Giấy phép lao động cho Người lao động

4.6.      Người lao động không phải là đại diện của Công ty và do đó không có thẩm quyền đàm phán và ký kết bất kỳ hợp đồng và/hoặc Hợp đồng ràng buộc pháp lý nào như hợp đồng hợp tác, hợp đồng lao động, Hợp đồng nhận vốn đầu tư, mua bán công ty trừ khi được Công ty ủy quyền rõ ràng bằng văn bản để làm vậy.

4.7.      Vượt qua cuộc xét nghiệm chất kích thích post-officer và có thể được xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm nghi ngờ hợp lý và/hoặc xét nghiệm post-incident. Người lao động đồng ý rằng Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng này mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Người lao động trong một trong số các trường hợp sau đây xảy ra: a) Có kết quả sàng lọc dương tính; hoặc b) Người lao động từ chối xét nghiệm hoặc từ chối thực hiện xét nghiệm trong khung thời gian được chỉ định hoặc bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm hoặc mẫu xét nghiệm.

4.8.      Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan;

 

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
  1. Quyền của Công tyĐiều hành Người lao động nhằm mục đích thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.
  2. Khen thưởng, xử lý kỷ luật Người lao động theo quy định của nội quy lao động, pháp luật có liên quan.
  3. Được tạm hoãn thực hiện Hợp đồng, chấm dứt thực hiện Hợp đồng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan.
  4. Các quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan
  1. Nghĩa vụ của Công tyThực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với Người lao động theo quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.
  2. Thanh toán thu nhập cho Người lao động đúng và đầy đủ theo quy định của Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

 Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan;

 

 1. QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM LÀM VIỆC VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1.      Các Bên đồng ý rằng tất cả các sản phẩm làm việc, thông tin hoặc tài liệu khác tạo ra và phát triển bởi Người lao động liên quan đến việc thực hiện Công việc theo Hợp đồng này và mọi quyền sở hữu trí tuệ kết quả (gọi chung là “Sản phẩm làm việc”) là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty. Các Bên thừa nhận rằng Sản phẩm làm việc sẽ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, Người lao động qua đây chuyển nhượng cho Công ty tất cả quyền lợi, quyền và lợi ích trong và đối với Sản phẩm công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả bản quyền, quyền xuất bản để sử dụng, sao chép và mặt khác khai thác Sản phẩm làm việc ở bất kỳ và tất cả các định dạng, phương tiện hoặc tất cả các kênh, cho dù hiện tại đã được biết đến hoặc được tạo sau này.

6.2.      Không có điều gì trong Hợp đồng này được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Công ty, cũng như Hợp đồng này sẽ không cấp cho Người lao động bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với Thông tin bảo mật của Công ty, ngoại trừ quyền sử dụng có giới hạn Thông tin bí mật liên quan đến Công việc.

6.3.      Người lao động sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để hỗ trợ Công ty có được và thực thi quyền sở hữu của mình đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào tạo ra bởi Người lao động theo tiểu mục i) của Mục này. Nghĩa vụ hỗ trợ Công ty của Người lao động sẽ tiếp tục ngay cả khi chấm dứt mối quan hệ lao động của Người lao động với Công ty.

 

 1. BẢO MẬT VÀ KHÔNG LÔI KÉO

7.1.      Người lao động thừa nhận rằng:

  1. Người lao động sẽ chiếm một vị trí tin cậy và đáng tin với Công ty và trở nên quen thuộc với những điều tiếp theo, bất kỳ và tất cả của những thứ tạo nên thông tin bảo mật của Công ty, (gọi chung là “Thông Tin Bảo Mật"): (i) bất kỳ và tất cả các bí mật thương mại liên quan đến việc kinh doanh và công việc của Công ty, dữ liệu, bí quyết, tác phẩm, quy trình, thiết kế, mẫu, phát minh và ý tưởng, nghiên cứu và phát triển quá khứ/hiện tại/đã được lên kế hoạch, phương thức và quy trình tuyển dụng hiện tại/đã được lên kế hoạch, các phương pháp, danh sách khách hàng, yêu cầu của khách hàng hiện tại/dự đoán, bảng giá, nghiên cứu thị trường và kế hoạch kinh doanh, của Công ty và bất kỳ thông tin nào khác, nhưng được ghi lại, của Công ty mà là một bí mật thương mại; (ii) bất kỳ và tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và các vấn đề của Công ty (bao gồm lịch sử báo cáo tài chính, dự báo tài chính và ngân sách, bán hàng lịch sử/dự kiến, ngân sách và kế hoạch chi tiêu vốn, tên và lý lịch của nhân sự chủ chốt, đào tạo cá nhân và kỹ thuật cá nhân và lợi ích vật chất cá nhân); và (iii) bất kỳ và tất cả các ghi chú, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, tóm tắt, và các tư liệu khác chuẩn bị bởi hoặc cho Công ty chứa hoặc là dựa trên, toàn bộ hoặc một phần, dựa trên bất kỳ thông tin nào bao gồm thông tin ở trên.
  2. Công ty sẽ bị thiệt hại không thể khắc phục nếu Người lao động vi phạm bất kỳ hoặc tất cả các Hợp đồng được nêu trong Mục 7 của Hợp đồng này.

7.2.            Người lao động thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Thông tin Bảo mật được biết hoặc thu nhận được bởi Người lao động, cho dù trước hay sau ngày ở đây, là tài sản của Công ty. Do đó, Người lao động đồng ý rằng Người lao động sẽ không, vào bất kỳ thời điểm nào, tiết lộ cho bất kỳ Người không được ủy quyền nào hoặc sử dụng vì lợi ích của mình hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ Thông tin bảo mật, cho dù Người lao động có thông tin đó trong trí nhớ của Người lao động hoặc là biểu hiện bằng văn bản hoặc là hình thức vật lý khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, trừ khi và chỉ trong phạm vi Thông tin Bảo mật là hoặc trở nên phổ biến và cung cấp cho công chúng mà không phải là kết quả của lỗi của Người lao động hoặc lỗi của bất kỳ Người nào khác bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật đối với Công ty

7.3.            Người lao động đồng ý rằng

Trong thời hạn của Hợp đồng và trong thời hạn ……….. kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng:

  1. Người lao động sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, dù cho chính mình hoặc bất kỳ Người nào khác, (A) xui khiến hoặc cố gắng xui khiến bất kỳ nhân viên nào của Công ty nghỉ việc ở Công ty, (B) bằng mọi cách can thiệp vào mối quan hệ giữa Công ty và bất kỳ nhân viên nào của Công ty, (C) tuyển dụng, nếu không thì tham gia với tư cách là nhân viên, nhà thầu độc lập với bất kỳ người nào đã được Công ty sử dụng trong mười hai tháng trước đó, (D) xui khiến hoặc cố gắng xui khiến bất kỳ Khách hàng, nhà cung cấp, bên được cấp phép hoặc quan hệ kinh doanh của Công ty ngừng hợp tác kinh doanh với Công ty hoặc bằng mọi cách can thiệp vào mối quan hệ giữa bất kỳ khách hàng, nhà cung cấp, bên được cấp phép hoặc quan hệ kinh doanh nào của Công ty, hoặc (E) dùng, thuê hoặc tham gia các Công việc của bất kỳ Nhà cung cấp Công việc cho hoặc thay mặt cho Công ty được giới thiệu với Người lao động bởi Công ty.
  2. Người lao động sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho chính mình hoặc bất kỳ Người nào khác, lôi kéo việc kinh doanh của bất kỳ Người được Người lao động biết đến như là khách hàng của Công ty.
  3. Trong trường hợp có vi phạm bởi Người lao động của bất kỳ Hợp đồng nào được nêu tại Mục 7 của Hợp đồng này, thời hạn của Hợp đồng đó sẽ được kéo dài tương ứng với thời gian vi phạm;
  4. Người lao động sẽ không, vào bất cứ lúc nào trong hoặc sau giai đoạn ba năm, làm giảm uy tín của Công ty, hoặc bất kỳ người quản lý, thành viên, cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý nào của Công ty; và

7.4.            Nếu Người lao động vi phạm các Hợp đồng tại Mục 7 của Hợp đồng này, Công ty sẽ được hưởng những biện pháp khắc phục sau đây:

  1. Ngoài quyền được bồi thường thiệt hại và bất kỳ quyền nào khác nó có thể có, để đạt được biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc biện pháp thỏa đáng khác để kiềm chế mọi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm hoặc thực thi một cách cụ thể các quy định của Mục 7 của điều này, các bên đồng ý rằng chỉ bồi thường về tiền sẽ không đủ để bồi thường cho Công ty và đó sẽ là một biện pháp khắc phục không thỏa đáng cho vi phạm đó.
  2. Các quyền và biện pháp khắc phục của các Bên trong Hợp đồng này được tích lũy và không thay thế.
  3. Công ty sẽ không được phép thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào trong Mục 7 này trừ khi và cho đến khi Công ty cung cấp thông báo bằng văn bản cho Người lao động về vi phạm bị cáo buộc và Người lao động đã thất bại trong việc (i) khắc phục vi phạm bị cáo buộc, nếu vi phạm đó có khả năng khắc phục, trong vòng một tuần sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ Công ty cho Người lao động và (ii) khắc phục vi phạm đó ngay sau khi có thể thực hiện được.

7.5.            Mục này sẽ có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng chấm dứt.

 

 1. KHÔNG MÂU THUẪN VÀ KHÔNG CẠNH TRANH

8.1.      Không mâu thuẫn: Người lao động tuyên bố rằng việc Tuân thủ của Người lao động đối với các điều khoản của Hợp đồng này sẽ không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào mà Người lao động có thể phải đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (như Công ty hiện tại hoặc trước đây) và Người lao động đồng ý rằng Người lao động sẽ không làm bất cứ điều gì trong việc thực hiện Công việc dưới đây sẽ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy. Ngoài ra, Người lao động đồng ý rằng, trong thời hạn của Hợp đồng này, Người lao động sẽ kịp thời thông báo cho Công ty bằng văn bản về bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Công ty mà Người lao động cũng đang thực hiện các Công việc. Điều này được hiểu rằng trong trường hợp đó, Công ty sẽ xem xét liệu các hoạt động của Người lao động có phù hợp với Người lao động với tư cách hiện tại là Người lao động của Công ty hay không.

8.2.      Không cạnh tranh: Người lao động đồng ý và thống nhất rằng trong thời hạn của Hợp đồng này và trong thời gian 24 tháng sau khi chấm dứt Hợp đồng này, Người lao động sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động giống hoặc tương tự như đã thực hiện cho Công ty cho bất kỳ doanh nghiệp nào trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với Công ty.

 1. KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG

9.1.      Hợp đồng này và/hoặc nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng này là không được phép chuyển nhượng bởi Người lao động cho bất kỳ người nào khác trừ khi được Công ty cho phép.

9.2       Quyền của Người lao động hoặc bất kỳ người thụ hưởng nào khác theo Hợp đồng này để nhận các khoản thanh toán theo Mục 3 ở trên không được chuyển nhượng, cầm cố hoặc tích lũy mà không có sự cho phép của Công ty mà Công ty có thể giữ lại theo quyết định riêng và tuyệt đối của nó.

 

 1. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này thể hiện toàn bộ Hợp đồng giữa Công ty và Người lao động liên quan đến các vấn đề tại đây và thay thế tất cả các Hợp đồng hoặc hiểu biết trước đó, bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1.    Luật Việt Nam sẽ điều chỉnh Hợp đồng này

11.2.    Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản song ngữ Việt - Anh có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Anh và nội dung Tiếng Việt thì nội dung Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.3.    Những vấn đề pháp lý về lao động không được ghi nhận trong Hợp đồng này thì áp dụng quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động hiện hành.

11.4.    Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này phải được Các Bên tiến hành thỏa thuận, thương lượng để giải quyết, nếu không thể giải quyết được, Các Bên có thể yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

11.5.    Mọi sự thay đổi liên quan đến Hợp đồng này thì phải được Các Bên ký kết bằng văn bản. Khi Các Bên ký kết phụ lục Hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung  thì nội dung của phụ lục Hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung đó cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng này.

 

CHỨNG NHẬN DƯỚI ĐÂY, các bên theo đây đã ký Hợp đồng này vào ngày được viết ở trên.


 

                      CÔNG TY                                                                     NGƯỜI LAO ĐỘNG 

     Đại diện                                                                                     Số hộ chiếu: _______                                                                                                                                                               Ngày cấp/: __/__/____  

     MSDN: ……                                                                              Quốc tịch:

    Email: ____________                                                                Email: __________

1

CÔNG TY TNHH

………..

COMPANY LIMITED

Số: ___/HĐLĐ

No.: ____/HDLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày __ tháng __ năm ____

Ho Chi Minh City, date __ month __ year ____

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

EMPLOYMENT CONTRACT

 

Hợp đồng lao động này (“Hợp đồng”) được lập và có hiệu lực từ ngày __ tháng __ năm 20.. bởi và giữa Các Bên dưới đây:

This Employee Contract (the “Contract”) is made and entered into effective as of the __ day of ____, 20.. by and between the following Parties:

 

Người lao động/Employee: ……

Ngày sinh/Date of birth: __/__/19__  

Giới tính/Gender: ……   Quốc tịch/Nationality……….

Số hộ chiếu/Passport No.: ……….. Cấp ngày/Issue date: ……….. Nơi cấp/Issue Place: ……………

Giấy phép lao động số/Work Permit No.: ……………   Cấp ngày/Issue date: ……………

Cơ quan cấp/Issue Authority: …………                     Nơi cấp/Issue Place: …………

Số tài khoản Ngân hàng/ Bank Account No.: ………..         

Ngân hàng/Bank:  …………..

Chi nhánh/Branch: ……………..

Email: ………………

Địa chỉ cư trú/Resident Address: ………………

Địa chỉ thường trú/Permanent Address: ……………. 

 

VÀ/AND

Công ty/Company: …………..

Địa chỉ/Address: …………….

Điện thoại/Tel.: (……………  Email: …………          Mã số thuế/Tax Code: ……………

Số tài khoản Ngân hàng/ Bank Account No.: .................     

Ngân hàng/Bank: …………….

Chi nhánh/Branch: ..............

Người đại diện theo pháp luật/Legal Representative: ………….

Ngày sinh/Date of birth: ………….     Chức vụ/Position: …………..

Số CMND/ID No………..                    Cấp ngày/ Issue date: …………

Nơi cấp/Issue Place: ……………..

Địa chỉ cư trú/Resident Address: ……………

Địa chỉ thường trú/Permanent Address: …………

Công ty và Người lao động sau đây được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”. Các bên dưới đây thống nhất ký Hợp đồng lao động với các điều kiện và điều khoản như sau:

Company and Employee may be collectively referred to as the “Parties” and individually as a “Party”. The Parties hereby agree to sign the Employment Contract with the following terms and conditions:
 

 1. LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/ TYPE OF EMPLOYMENT CONTRACT

1.1.      Loại Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng từ ngày __ tháng __ năm 20_ đến ngày __ tháng __ năm 20_

Type of employment contract: definite-term employment contract within a period of 12 months commencing on date __ month __ year 20_ to date __ month __ year 20_.

1.2.      Chức vụ/Position……………

1.3.      Các Công việc phải làm: Người lao động sẽ cung cấp lời khuyên, hướng dẫn và hoàn thành các công việc theo chỉ đạo của Người có thẩm quyền của Công ty

Works to be performed: Employee shall provide advice, guidance and complete relevant tasks for Company as assignment of the authorized person of Company

1.4.      Địa điểm làm việc: …………………

Work place…………

 1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC/ WORKING CONDITIONS

2.1.      Thời gian làm việc: ………… giờ/ngày 

Working time:  …………. hour/day

  1. Sáng/In the morning: …………
  2. Chiều/In the afternoon: …………

2.2.      Thời gian nghỉ ngơi/Rest time: ………..

2.3.      Ngày nghỉ hàng tuần/ Weekly rest time: …………

2.4.      Làm thêm giờ: tùy theo nhu cầu của Công ty tại từng thời điểm, Công ty có thể yêu cầu Người lao động làm thêm giờ. Giờ làm thêm và tiền lương trả cho giờ làm thêm của Người lao động sẽ tuân theo quy định của nội quy lao động của Công ty và pháp luật lao động hiện hành.

Overtime: Depending Company’s demand from time to time, Company may require Employee to work overtime. Employee’s overtime hour and overtime pay shall comply with the provisions of the current labor regulations of Company and labor laws.

2.5.      Công ty có thể thay đổi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tùy từng thời điểm bằng cách thông báo trước cho Người lao động 05 (năm) ngày làm việc.

Company may change the working time, rest time from time to time by notifying the Employee 05 (five) working days in advance.

2.6.      Công cụ làm việc được cấp phát: được trang bị theo nhu cầu công việc

Equipments to be provided: to be equipped as per required by the work demand.

 

 1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG/ BENEFITS OF EMPLOYEE

3.1.      Phương tiện đi lại làm việc/ Means of transportation: ………

3.2.      Lương/Basic Salary:

  1. Mức lương: ……………. Thực nhận/ tháng .

Basic salary: ………… .

  1. Hình thức trả lương: Được trả bằng hình thức chuyển khoản hàng tháng qua tài khoản Ngân hàng của Người lao động chậm nhất vào ngày __ của tháng tiếp theo;

Term of payment: To be paid monthly by bank transfer through Employee’s bank account latest on the ___ day of the following month;

  1. Chế độ nâng bậc, nâng lương: trên cơ sở hiệu quả công việc và chính sách của Công ty;

Promotion and Salary raise regulations: In accordance with the working performance and policies of Company;

3.3.      Các chế độ và phúc lợi khác/ Other benefits:

Công ty sẽ trả các chi phí sau cho Người lao động khi làm việc cho Công ty:

Company shall pay Employee the following expenses when working for Company:

  1. Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam;

Local Personal income tax

  1. Tiền ăn: Chi phí đồ ăn hàng ngày tại văn phòng làm việc;

Food Expenses: Expenses for daily food at working office;

  1. Chi phí căn hộ để ở: Chi phí cho một căn hộ phù hợp cho Người lao động và chồng Người lao động;

Living Apartment Expenses: Expenses for a suitable living apartment for Employee and Employee’s husband

  1. Chi phí thực hiện thủ tục nhận giấy phép lao động Việt Nam cho Người lao động và chồng Người lao động;

Expenses for implementing the procedure to get Vietnam work permit for Employee and Employee’s husband

  1. Chi phí cho Visa, Du lịch, thực phẩm và chỗ ở cho các chuyến công tác cá nhân của Người lao động

Expenses for Visa, Travel, food and Accommodation on Employee personal business trips

  1. Tiền thưởng/ Bonus

Công ty sẽ trả tiền thưởng hàng năm cho Người lao động như sau:

Company shall pay annual bonus for Employee as followings:

Công ty sẽ trả cho Người lao động 5 - 10% lợi nhuận (“profit share”) cho mỗi năm tài chính bằng …………. Trường hợp Người lao động làm việc chưa đủ 12 (mười hai) tháng trong năm tài chính cho ông ty thì Người lao động sẽ được nhận phần trăm lợi nhuận tương ứng với thời gian đã làm việc cho Công ty. Công ty sẽ thanh toán cho Người lao động vào Qúy tiếp theo từ ngày kết thúc năm tài chính.

Company shall pay Employee 5 - 10% Profit share for every fiscal year in …………. In case Employee works for Company less than 12 (twelve) months in a fiscal year, Employee shall receive a percentage of the profit share corresponding to the time worked for Company. Company shall make payment for Employee in the next quarter from the end of the fiscal year.

3.4.      Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết):

Rest conditions (weekly leave; annual leave, public holiday):

  1. Ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Người lao động còn được nghỉ thêm 01 ngày là ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày là ngày Quốc khánh của nước mà Người lao động mang quốc tịch

Public holidays in accordance with Vietnamese laws. In addition, Employee is entitled to an extra day off which is the traditional New Year and a day which is the National Day of the country of Employee’s nationality

  1. Nghỉ vì lý do cá nhân/ Personal leave
  2. Mười hai ngày phép năm/ Twelve (12) annual leaves

3.5.      Trang bị bảo hộ lao động: được Công ty cấp phát theo yêu cầu của công việc;

Labour protection equipments: to be provided by Company as per work requirements;

3.6.      Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Social insurance and medical insurance: In accordance with regulations on social inssurance

3.7.      Chế độ đào tạo, bồi dưỡng: được đào tạo theo nhu cầu công việc và theo chính sách của Công ty.

Education policy: to be educated as per the work requirements and in accordance with the policy of the Company

3.8.      Trang bị kiến thức liên quan đến phòng chống cháy nổ và an toàn lao động: được tập huấn phòng chống cháy nổ và an toàn lao động theo quy định chung của Công ty.

Equipped with knowledge about fire prevention and labor safety: trained in fire and explosion prevention and labor safety according to the general regulations of the Company.

3.9.      Các quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan

Other rights according to regulations of relating laws

 

 1. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG/ OBLIGATIONS OF EMPLOYEE

4.1.      Người lao động phải hoàn thành công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, các sửa đổi và bổ sung Hợp đồng này và các công việc được phân công từ của người có thẩm quyền của Công ty

Employee has to fulfill works as regulated in this Contract; Annexs, adjustments and supplements of this Contract and works assigned by the competent person of the Company

4.2.      Chấp hành lệnh điều hành và hoạt động của Công ty, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định khác của Công ty.

Comply with management and operation orders of Company, labor regulations, collective labor agreement, and other regulations of Company.

4.3.      Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền của Công ty khi Công ty có nhu cầu: bao gồm công việc, thời gian làm việc, địa điểm làm việc.

Comply with the work assignment of the competent person of Company according to the demands of Company: including work, working time, working place.

4.4.      Nếu Người lao động vi phạm quy định của Hợp đồng này, tùy theo tính chất và mức độ gây thiệt hại của hành vi, Người lao động có thể bị xử lý kỉ luật lao động theo quy định của nội quy lao động, yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất và xử lý sự vi phạm theo quy định pháp luật.

If Employee violates the provisions of this Contract, depending on the nature and extent of damage of behavior, Employee may be handled violations against labor discipline in accordance with the labor regulations, compensate for material damages and handled the violation according to the law.

4.5.      Chuẩn bị/hoàn thành các tài liệu liên quan để Công ty gia hạn Giấy phép lao động cho Người lao động

Prepare/complete relating documents for Company to renew Work permit for Employee

4.6.      Người lao động không phải là đại diện của Công ty và do đó không có thẩm quyền đàm phán và ký kết bất kỳ hợp đồng và/hoặc Hợp đồng ràng buộc pháp lý nào như hợp đồng hợp tác, hợp đồng lao động, Hợp đồng nhận vốn đầu tư, mua bán công ty trừ khi được Công ty ủy quyền rõ ràng bằng văn bản để làm vậy.

Employee is not the representative of the Company and therefore does not have the authority to negotiate and sign any legally binding Contracts and/or Contracts such as cooperation Contracts, labor Contracts, and Contracts on receiving investment capital, buying and selling companies unless explicitly authorized to do so by the Company in writing.

4.7.      Vượt qua cuộc xét nghiệm chất kích thích post-officer và có thể được xét nghiệm ngẫu nhiên, xét nghiệm nghi ngờ hợp lý và/hoặc xét nghiệm post-incident. Người lao động đồng ý rằng Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng này mà không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho Người lao động trong một trong số các trường hợp sau đây xảy ra: a) Có kết quả sàng lọc dương tính; hoặc b) Người lao động từ chối xét nghiệm hoặc từ chối thực hiện xét nghiệm trong khung thời gian được chỉ định hoặc bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm hoặc mẫu xét nghiệm.

Pass a post-officer drug screen and may be subject to periodic random screening, reasonable suspicion screening and/or post-incident screening. Employee agrees that Company can termination this Contract without paying any compensation for Employee when one of the following cases happened: a) There are positive screening results; or b) Employee refuses to be screened or to take the screening within the designated timeframe, or any other attempt to affect the screening results or screening sample will result.

4.8.      Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan;

Other obligations according to regulations of relating laws;

 

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY/ RIGHTS AND OBLIGATIONS OF COMPANY

5.1.      Quyền của Công ty/ Rights of Company

  1. Điều hành Người lao động nhằm mục đích thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

Manage Employee to implement the works as regulated in this Contract; annexs, adjustments and supplements of Contract.

  1. Khen thưởng, xử lý kỷ luật Người lao động theo quy định của nội quy lao động, pháp luật có liên quan.

Perform commendation work and handle violations of labor discipline the Employee as the regulations of labor regulations, relating laws.

  1. Được tạm hoãn thực hiện Hợp đồng, chấm dứt thực hiện Hợp đồng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan.

Suspend, terminate the Contract as the regulations of labor regulations and relating laws.

  1. Các quyền khác theo quy định pháp luật có liên quan

Other rights according to regulations of relating laws

5.2.      Nghĩa vụ của Công ty/ Obligations of Company

  1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với Người lao động theo quy định tại Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

Perform correctly and fully obligations with the Employee according to the regulations in this Contract; annexs, adjustments and supplements of Contract.

  1. Thanh toán thu nhập cho Người lao động đúng và đầy đủ theo quy định của Hợp đồng này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng.

Pay correctly and fully the salary and other benefits for the Employee according to the regulations in this Contract; annexs, adjustments and supplements of Contract.

  1. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan;

Other obligations according to regulations of relating laws;

 

 1. QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM LÀM VIỆC VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

OWNERSHIP OF WORK PRODUCT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

6.1.      Các Bên đồng ý rằng tất cả các sản phẩm làm việc, thông tin hoặc tài liệu khác tạo ra và phát triển bởi Người lao động liên quan đến việc thực hiện Công việc theo Hợp đồng này và mọi quyền sở hữu trí tuệ kết quả (gọi chung là “Sản phẩm làm việc”) là tài sản duy nhất và độc quyền của Công ty. Các Bên thừa nhận rằng Sản phẩm làm việc sẽ, trong phạm vi được pháp luật cho phép, Người lao động qua đây chuyển nhượng cho Công ty tất cả quyền lợi, quyền và lợi ích trong và đối với Sản phẩm công việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả bản quyền, quyền xuất bản để sử dụng, sao chép và mặt khác khai thác Sản phẩm làm việc ở bất kỳ và tất cả các định dạng, phương tiện hoặc tất cả các kênh, cho dù hiện tại đã được biết đến hoặc được tạo sau này.

The Parties agree that all work product, information or other materials created and developed by Employee in connection with the performance of the Works under this Contract and any resulting intellectual property rights (collectively, the “Work Product”) are the sole and exclusive property of Company. The Parties acknowledge that the Work Product shall, to the extent permitted by law, Employee hereby assigns to Company all of Employee’s right, title and interest in and to the Work Product, including but not limited to all copyrights, publishing rights to use, reproduce and otherwise exploit the Work Product in any and all formats, media, or all channels, whether now known or hereafter created.

6.2.      Không có điều gì trong Hợp đồng này được hiểu là cấp bất kỳ quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Công ty, cũng như Hợp đồng này sẽ không cấp cho Người lao động bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với Thông tin bảo mật của Công ty, ngoại trừ quyền sử dụng có giới hạn Thông tin bí mật liên quan đến Công việc.

Nothing in this Contract shall be construed as granting any rights under any patent, copyright or other intellectual property right of the Company, nor shall this Contract grant Employee any rights in or to the Company’s Confidential Information, except the limited right to use the Confidential Information in connection with the Works.

6.3.      Người lao động sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để hỗ trợ Công ty có được và thực thi quyền sở hữu của mình đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào tạo ra bởi Người lao động theo tiểu mục i) của Mục này. Nghĩa vụ hỗ trợ Công ty của Người lao động sẽ tiếp tục ngay cả khi chấm dứt mối quan hệ lao động của Người lao động với Công ty.

Employee shall take all steps reasonably necessary to assist the Company in obtaining and enforcing in its own name any Intellectual Property right created by Employee according to subsection i) of this Section. Employee’s obligation to assist the Company shall continue beyond the termination of Employee’s employment relationship with the Company.

 

 1. BẢO MẬT VÀ KHÔNG LÔI KÉO / CONFIDENTIALITY AND NON-SOLICIT

7.1.            Người lao động thừa nhận rằng / Employee acknowledges that:

  1. Người lao động sẽ chiếm một vị trí tin cậy và đáng tin với Công ty và trở nên quen thuộc với những điều tiếp theo, bất kỳ và tất cả của những thứ tạo nên thông tin bảo mật của Công ty, (gọi chung là “Thông Tin Bảo Mật"): (i) bất kỳ và tất cả các bí mật thương mại liên quan đến việc kinh doanh và công việc của Công ty, dữ liệu, bí quyết, tác phẩm, quy trình, thiết kế, mẫu, phát minh và ý tưởng, nghiên cứu và phát triển quá khứ/hiện tại/đã được lên kế hoạch, phương thức và quy trình tuyển dụng hiện tại/đã được lên kế hoạch, các phương pháp, danh sách khách hàng, yêu cầu của khách hàng hiện tại/dự đoán, bảng giá, nghiên cứu thị trường và kế hoạch kinh doanh, của Công ty và bất kỳ thông tin nào khác, nhưng được ghi lại, của Công ty mà là một bí mật thương mại; (ii) bất kỳ và tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và các vấn đề của Công ty (bao gồm lịch sử báo cáo tài chính, dự báo tài chính và ngân sách, bán hàng lịch sử/dự kiến, ngân sách và kế hoạch chi tiêu vốn, tên và lý lịch của nhân sự chủ chốt, đào tạo cá nhân và kỹ thuật cá nhân và lợi ích vật chất cá nhân); và (iii) bất kỳ và tất cả các ghi chú, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu, tóm tắt, và các tư liệu khác chuẩn bị bởi hoặc cho Công ty chứa hoặc là dựa trên, toàn bộ hoặc một phần, dựa trên bất kỳ thông tin nào bao gồm thông tin ở trên.

1