Hơp đồng dịch vụ (Version 2)

1

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

No: __/20__/HĐPTPM/Số: __/20__/HĐPTPM

 

Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm này (“Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực vào ngày __ tháng ….năm 20… giữa các bên dưới đây:

Khách Hàng: ..........., một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp………..với địa chỉ trụ sở chính tại ……………… . Người đại diện:…………

Nhà Phát Triển: ........... một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp là   …………. với địa chỉ trụ sở chính tại số nhà ……….. . Người đại diện:…………

 

Khách Hàng đồng ý thuê và Nhà Phát Triển đồng ý thực hiện dịch vụ phát triển phần mềm máy tính (“Phần mềm”) theo Phạm Vi Dịch Vụ quy định tại Phụ Lục A đính kèm. Nhà Phát Triển mong muốn phát triển Phần mềm cho Khách Hàng theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp Đồng này.

1. DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1.1       Các bước thực hiện Dịch vụ phát triển Phần mềm:

i.          Bước 1: Ký kết Hợp Đồng

ii.          Bước 2: Chuẩn bị và chấp thuận kế hoạch phát triển Phần mềm

iii.         Bước 3: Nghiệm thu Phần mềm

iv.         Bước 4: Đào tạo để sử dụng Phần mêm

v.         Bước 5: Bảo trì Phần mềm

2. CHUẨN BỊ VÀ CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

2.1.      Nhà Phát Triển chuẩn bị kế hoạch phát triển (“Kế Hoạch Phát Triển”) cho Phần mêm, đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Kế Hoạch Phát Triển bao gồm các nội dung sau: i.Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của Phần mềm (“Tiêu chí chấp nhận”) theo sự thỏa thuận giữa Các Bên; ii. Danh sách tất cả các phần được chuyển giao cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này (“Phần Chuyển Giao”); iii. Lịch trình giao hàng bao gồm ngày giao hàng cho mỗi Phần Chuyển Giao; iv. Lịch trình thanh toán cho Nhà Phát Triển.

2.2.      Nhà Phát Triển sẽ chuyển Kế Hoạch Phát Triển cho Khách Hàng trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này. Khách hàng sẽ xem xét Kế Hoạch Phát Triển trong thời hạn 03 (ba) ngày. Trường hợp Khách Hàng đồng ý với Kế Hoạch Phát Triển, Kế Hoạch Phát Triển sẽ trở thành Phụ lục của Hợp Đồng và Nhà Phát Triển sẽ bắt đầu việc phát triển Phần mềm theo những yêu cầu được đặt ra trong Kế Hoạch Phát Triển

3. THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1.      Phí Dịch vụ

i.          Tổng Phí Dịch vụ là …………. (“Phí Dịch vụ”) được thanh toán trong ……… đợt chính thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt như sau:

        a.             Đợt 1: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ……… ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

        b.              Đợt 2: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ………… ngày kể từ ngày Kế Hoạch Phát Triển được chấp thuận bởi các bên.

3.2.      . Thuế: Dịch vụ theo Hợp Đồng này thuộc đối tượng không chịu Thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật

4. THAY ĐỔI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

4.1.      Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấp thuận Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng mong muốn thay đổi việc thực hiện của Nhà Phát Triển theo Hợp Đồng này sẽ thay đổi hoặc sửa đổi Đặc điểm kỹ thuật hoặc các yếu tố khác của Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng sẽ gửi cho Nhà Phát Triển một đề xuất bằng văn bản chỉ định mong muốn thay đổi.

4.2.      Mỗi Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của Khách Hàng và Nhà Phát Triển sẽ được coi là Phụ lục của Hợp Đồng này và có hiệu lực như Hợp Đồng này.

5. CHẬM TRỂ VIỆC GIAO PHẦN MỀM

5.1.      Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này gây ra bởi các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên thực hiện sẽ không cấu thành vi phạm Hợp Đồng này, với điều kiện bên bị chậm trễ đã thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bên kia về sự chậm trễ bằng văn bản. Thời gian trì hoãn việc thực hiện sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian bằng với thời gian của các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nó.

5.2.      Các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của một bên bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thảm họa tự nhiên, hành động của chính phủ sau ngày Hợp Đồng này có hiệu lực, hỏa hoạn, lũ lụt, bạo loạn, hành động chiến tranh và dịch bệnh…

6. NGHIỆM THU PHẦN MÊM

6.1.      Ngay sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn phát triển đặt ra trong lịch trình phân phối của Kế Hoạch Phát Triển, Nhà Phát Triển sẽ phân phối và cài đặt Phần mềm và sẽ cung cấp tất cả tài liệu và các vật liệu khác được yêu cầu để cung cấp theo lịch giao hàng. Khách Hàng sẽ có 05 (năm) ngày kể từ ngày giao Phần mềm để kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận theo quy trình được quy định trong Kế Hoạch Phát Triển được hai bên đồng ý, hoặc như được thiết lập bởi Nhà Phát Triển và được Khách Hàng chấp thuận trước khi thử nghiệm hay không.

6.2.      :Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển cuối cùng quy định trong Kế Hoạch Phát Triển, việc kiểm tra chấp nhận sẽ được thực hiện trên toàn bộ Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận và hoạt động với tính nhất quán nội bộ hay không. Khách Hàng sẽ có 14 (mười bốn) ngày để thực hiện các thử nghiệm đó:

i.          Nếu Phần mêm đã hoàn thành không đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách Hàng được quyền lựa chọn (i) các bên sẽ thực hiện quy định chấp thuận được quy định tại Mục 6.2 (ii) chấm dứt Hợp Đồng

ii.          Nếu Phần mềm đã hoàn thành đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách hàng sẽ ký Biên Bản Nghiệm Thu xác nhận hoàn thành Dịch vụ và thực hiện đợt thanh toán cuối cùng. 

7. ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM (NẾU CÓ)

7.1.      .Nhà Phát Triển sẽ có 05 (năm) ngày để đào tạo việc sử dụng Phần mềm bởi nhân sự có năng lực của Nhà Phát Triển (“Nhà đào tạo”). Việc đào tạo sẽ được thực hiện vào ngày và địa điểm điểm theo sự thỏa thuận của các bên.

7.2.      Khách Hàng sẽ chịu tất cả các khoản chi phí, phí tổn cho những người được đào tạo của Khách Hàng.

7.3.      Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà Phát Triển tổng số tiền ……… cho mỗi giờ đào tạo cho mỗi Nhà đào tạo

8. BẢO TRÌ PHẦN MỀM

8.1.      Trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của tháng đầu tiên sau khi hết hạn bảo hành quy định tại mục “Bảo đảm” trong Hợp Đồng này, Nhà Phát Triển sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi như sau:

i.          Hỗ trợ qua điện thoại qua đường dây nóng trong những ngày và giờ hoạt động kinh doanh bình thường của Nhà Phát Triển. Sự hỗ trợ này sẽ bao gồm tư vấn về hoạt động và sử dụng Phần mềm.

ii.          Các dịch vụ sửa lỗi, bao gồm Nhà Phát Triển sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để thiết kế, mã hóa và thực hiện các thay đổi lập trình cho Phần mềm và sửa đổi tài liệu, để sửa các lỗi có thể lặp lại trong đó để Phần mềm được tuân thủ đáng kể với Đặc điểm kỹ thuật

8.2.      Thanh toán cho việc Bảo trì. Khách Hàng sẽ trả cho Nhà Phát Triển đối với dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi tổng số tiền hàng năm là …………., phải trảtrong thời hạn từ ngày 01 đến ngày 05 tháng Môt hằng năm. .

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1       .Nhà Phát Triển chuyển giao cho Khách Hàng toàn bộ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của mình đối với bất kỳ thứ gì được tạo ra hoặc phát triển cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này ("Sản phẩm công việc") bao gồm tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác. Sau khi nhận được quyền sở hữu Sản phẩm làm việc từ Nhà Phát Triển, Khách Hàng có quyền sở hữu trí tuệ tuân thủ luật pháp đối với Sản phẩm làm việc.

10. BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

10.1.    .Nhà Phát Triển bảo đảm sẽ không cố ý vi phạm bản quyền hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba

10.2.    Khách Hàng đảm bảo không cố ý thuê hoặc thu hút nhân viên của Nhà Phát Triển trong khi thực hiện Hợp Đồng này và trong khoảng thời gian 03 (ba) năm sau khi chấm dứt Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Phát Triển.

10.3.    Thông tin bảo mật được giới hạn ở các thông tin được đánh dấu rõ ràng là bảo mật hoặc

11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1     Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu một bên vi phạm vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này và vi phạm đó vẫn được xử lý trong khoảng thời gian ………. ngày sau khi thông báo bằng văn bản về vi phạm đó được gửi đến Bên còn lại.

11.2     .Khách Hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng này theo Mục 2 và Mục 6.

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1     Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

12.2     Hợp Đồng này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề được nêu trong Hợp Đồng này và thay thế mọi hiểu biết hoặc cam kết trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hợp Đồng này không thay đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên đối với Hợp Đồng này.

12.3     Thông báo. Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc khác được đưa ra liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được lập thành văn bản và và gửi trực tiếp đến địa chỉ của người nhận như nêu tại phần đầu của Hợp Đồng hoặc thông qua email của mỗi bên.

12.4     Quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này không thể được chuyển nhượng bởi bất kỳ bên nào mà không được sự chấp thuận của bên kia.

ĐỂ LÀM CHỨNG, các bên đã thực hiện Hợp Đồng này vào các ngày được nêu ở trên, với kiến thức đầy đủ về nội dung và tầm quan trọng của nó và dự định bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản trong tài liệu này.

 

KHÁCH HÀNG

 (Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

____________________

Ngày ký:…/…/…..

NHÀ PHÁT TRIỂN

 (Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

____________________

Ngày ký:…/…/…..

 

 

 

PHỤ LỤC A – PHẠM VI DỊCH VỤ

1

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

No: __/20__/HĐPTPM/Số: __/20__/HĐPTPM

 

Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm này (“Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực vào ngày __ tháng ….năm 20…. giữa các bên dưới đây:

Khách Hàng: ..........., một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp………..với địa chỉ trụ sở chính tại ……………… . Người đại diện:…………

Nhà Phát Triển: ........... một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp là   …………. với địa chỉ trụ sở chính tại số nhà ……….. . Người đại diện:…………

 

Khách Hàng đồng ý thuê và Nhà Phát Triển đồng ý thực hiện dịch vụ phát triển phần mềm máy tính (“Phần mềm”) theo Phạm Vi Dịch Vụ quy định tại Phụ Lục A đính kèm. Nhà Phát Triển mong muốn phát triển Phần mềm cho Khách Hàng theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp Đồng này.

1. DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1.1       Các bước thực hiện Dịch vụ phát triển Phần mềm:

i.          Bước 1: Ký kết Hợp Đồng

ii.          Bước 2: Chuẩn bị và chấp thuận kế hoạch phát triển Phần mềm

iii.         Bước 3: Nghiệm thu Phần mềm

iv.         Bước 4: Đào tạo để sử dụng Phần mêm

v.         Bước 5: Bảo trì Phần mềm

2.         CHUẨN BỊ VÀ CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

2.1.      Nhà Phát Triển chuẩn bị kế hoạch phát triển (“Kế Hoạch Phát Triển”) cho Phần mêm, đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Kế Hoạch Phát Triển bao gồm các nội dung sau: i.Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của Phần mềm (“Tiêu chí chấp nhận”) theo sự thỏa thuận giữa Các Bên; ii. Danh sách tất cả các phần được chuyển giao cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này (“Phần Chuyển Giao”); iii. Lịch trình giao hàng bao gồm ngày giao hàng cho mỗi Phần Chuyển Giao; iv. Lịch trình thanh toán cho Nhà Phát Triển.

2.2.      Nhà Phát Triển sẽ chuyển Kế Hoạch Phát Triển cho Khách Hàng trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này. Khách hàng sẽ xem xét Kế Hoạch Phát Triển trong thời hạn 03 (ba) ngày. Trường hợp Khách Hàng đồng ý với Kế Hoạch Phát Triển, Kế Hoạch Phát Triển sẽ trở thành Phụ lục của Hợp Đồng và Nhà Phát Triển sẽ bắt đầu việc phát triển Phần mềm theo những yêu cầu được đặt ra trong Kế Hoạch Phát Triển

2.3.      Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với Kế Hoạch Phát Triển đã gửi, Khách Hàng sẽ cung cấp cho Nhà Phát Triển các ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do không đồng ý trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được Kế Hoạch Phát Triển. Nhà Phát Triển sau đó sẽ có 03 (ba) ngày để chỉnh sửa Kế Hoạch Phát Triển để phản hồi cho sự từ chối của Khách Hàng và Khách hàng sẽ có 03 (ba) ngày để rà soát Kế Hoạch Phát Triển đã được chỉnh sửa. Nếu Khách Hàng không chấp thuận Kế Hoạch Phát triển đã được chỉnh sửa, Khách Hàng thực hiện việc gửi thông báo bằng văn bản về lý do không chấp thuận. Khách Hàng có thể quyết định:

i.          Chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng cho Nhà Phát Triển. Nghĩa vụ của các bên theo đó sẽ chấm dứt ; hoặc

ii.          Cho phép Nhà Phát Triển chỉnh sửa lại Kế Hoạch Phát Triển theo quy trình quy định trong Mục này.

3. THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1.      Phí Dịch vụ

i.          Tổng Phí Dịch vụ là …………. (“Phí Dịch vụ”) được thanh toán trong ……… đợt chính thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt như sau:

        a.             Đợt 1: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ……… ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

        b.              Đợt 2: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ………… ngày kể từ ngày Kế Hoạch Phát Triển được chấp thuận bởi các bên.

        c.             Đợt 3: 70% Phí Dịch vụ được thanh toán theo lịch trình thanh toán đặt ra trong Kế Hoạch Phát Triển. Mỗi đợt có thể được thanh toán theo mỗi giai đoạn của dự án của Nhà Phát Triển và đợt thanh toán đó phải được sự chấp thuận của Khách Hàng.

        d.             .Đợt 4: 20% Phí Dịch vụ được thanh toán sau ……. ngày kể từ khi hoàn thành toàn bộ dự án của Nhà Phát Triển.

ii.          Trường hợp chậm thanh toán, Khách Hàng phải chịu khoản phí phạt chậm thanh toán tương đương …..tháng kể từ ngày đến hạn cho đến khi khoản chậm trả được thanh toán.

3.2.      Phí tổn của Nhà Phát Triển

i.          Khách Hàng sẽ hoàn trả cho Nhà Phát Triển tất cả các chi phí tự trả hợp lý do Nhà Phát Triển phải chịu khi thực hiện các dịch vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các chi phí đều phải được phản ánh thông qua hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

ii.          . Nhà phát triển phải gửi một báo cáo được chia thành từng khoản chi phí của Nhà phát triển cùng với các hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà phát triển trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, hóa đơn, chứng từ hợp lệ đó.

3.3.      . Thuế: Dịch vụ theo Hợp Đồng này thuộc đối tượng không chịu Thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật

4.         THAY ĐỔI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

4.1.      Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấp thuận Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng mong muốn thay đổi việc thực hiện của Nhà Phát Triển theo Hợp Đồng này sẽ thay đổi hoặc sửa đổi Đặc điểm kỹ thuật hoặc các yếu tố khác của Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng sẽ gửi cho Nhà Phát Triển một đề xuất bằng văn bản chỉ định mong muốn thay đổi.

4.2.      .Nhà Phát Triển sẽ đánh giá mỗi đề xuất như vậy theo tỷ lệ tiêu chuẩn và chi phí. Nhà Phát Triển phải gửi cho Khách Hàng một sự phản hồi bằng văn bản cho mỗi đề xuất đó trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được để xuất từ Khách Hàng. Văn bản phản hồi của Nhà Phát Triển phải bao gồm tuyên bố về tính khả dụng của nhân sự và tài nguyên của Nhà Phát Triển, cũng như mọi tác động mà các thay đổi được đề xuất sẽ có đối với phí dịch vụ, ngày giao hàng hoặc các điều khoản bảo đảm của Hợp Đồng này.

4.3.      Khách Hàng phải gửi một “Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển” để phản ánh những thay đổi trong Kế Hoạch Phát Triển. Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển sẽ sửa đổi Kế Hoạch Phát Triển một cách thích hợp để kết hợp các thay đổi mong muốn và thừa nhận mọi tác động của những thay đổi đó đối với các quy định của Hợp Đồng này. Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển sẽ được ký bởi đại diện ủy quyền của Khách Hàng và Nhà Phát Triển, khi đó Nhà Phát Triển sẽ bắt đầu thực hiện theo thỏa thuận.

4.4.      Mỗi Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của Khách Hàng và Nhà Phát Triển sẽ được coi là Phụ lục của Hợp Đồng này và có hiệu lực như Hợp Đồng này.

5. CHẬM TRỂ VIỆC GIAO PHẦN MỀM

5.1.      Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này gây ra bởi các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên thực hiện sẽ không cấu thành vi phạm Hợp Đồng này, với điều kiện bên bị chậm trễ đã thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bên kia về sự chậm trễ bằng văn bản. Thời gian trì hoãn việc thực hiện sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian bằng với thời gian của các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nó.

5.2.      Các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của một bên bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thảm họa tự nhiên, hành động của chính phủ sau ngày Hợp Đồng này có hiệu lực, hỏa hoạn, lũ lụt, bạo loạn, hành động chiến tranh và dịch bệnh…

6. NGHIỆM THU PHẦN MÊM

6.1.      Ngay sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn phát triển đặt ra trong lịch trình phân phối của Kế Hoạch Phát Triển, Nhà Phát Triển sẽ phân phối và cài đặt Phần mềm và sẽ cung cấp tất cả tài liệu và các vật liệu khác được yêu cầu để cung cấp theo lịch giao hàng. Khách Hàng sẽ có 05 (năm) ngày kể từ ngày giao Phần mềm để kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận theo quy trình được quy định trong Kế Hoạch Phát Triển được hai bên đồng ý, hoặc như được thiết lập bởi Nhà Phát Triển và được Khách Hàng chấp thuận trước khi thử nghiệm hay không.

6.2.      Nếu Phần mềm không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng sẽ gửi cho Nhà Phát Triển thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không đáp ứng đó. Nhà Phát Triển sẽ có 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được thông báo đó để sửa lỗi thiếu sót. Sau đó, Khách Hàng sẽ có 05 (năm) ngày để kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá lại Phần mềm. Nếu Phần mềm vẫn không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng sẽ có tùy chọn: i / Lặp lại quy trình được nêu ở trên; hoặc ii / Chấm dứt Hợp Đồng này.Trường hợp Khách Hàng tạo điều kiện để Nhà Phát Triển lặp lại quy trình được nêu ở trên từ lần thứ ba trở đi, Phí Dịch vụ cho đợt thanh toán đó sẽ được điều chỉnh giảm 30%. 

Nếu Khách Hàng không thông báo bằng văn bản cho Nhà Phát Triển trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá về việc Phần mêm không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng được xem là đã đồng ý với Phần mềm sau khi hết thời hạn nêu trên.

6.3.      :Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển cuối cùng quy định trong Kế Hoạch Phát Triển, việc kiểm tra chấp nhận sẽ được thực hiện trên toàn bộ Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận và hoạt động với tính nhất quán nội bộ hay không. Khách Hàng sẽ có 14 (mười bốn) ngày để thực hiện các thử nghiệm đó:

i.          Nếu Phần mêm đã hoàn thành không đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách Hàng được quyền lựa chọn (i) các bên sẽ thực hiện quy định chấp thuận được quy định tại Mục 6.2 (ii) chấm dứt Hợp Đồng

ii.          Nếu Phần mềm đã hoàn thành đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách hàng sẽ ký Biên Bản Nghiệm Thu xác nhận hoàn thành Dịch vụ và thực hiện đợt thanh toán cuối cùng. 

7. ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM (NẾU CÓ)

7.1.      .Nhà Phát Triển sẽ có 05 (năm) ngày để đào tạo việc sử dụng Phần mềm bởi nhân sự có năng lực của Nhà Phát Triển (“Nhà đào tạo”). Việc đào tạo sẽ được thực hiện vào ngày và địa điểm điểm theo sự thỏa thuận của các bên.

7.2.      Khách Hàng sẽ chịu tất cả các khoản chi phí, phí tổn cho những người được đào tạo của Khách Hàng.

7.3.      Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà Phát Triển tổng số tiền ……… cho mỗi giờ đào tạo cho mỗi Nhà đào tạo

8. BẢO TRÌ PHẦN MỀM

8.1.      Trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của tháng đầu tiên sau khi hết hạn bảo hành quy định tại mục “Bảo đảm” trong Hợp Đồng này, Nhà Phát Triển sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi như sau:

i.          Hỗ trợ qua điện thoại qua đường dây nóng trong những ngày và giờ hoạt động kinh doanh bình thường của Nhà Phát Triển. Sự hỗ trợ này sẽ bao gồm tư vấn về hoạt động và sử dụng Phần mềm.

ii.          Các dịch vụ sửa lỗi, bao gồm Nhà Phát Triển sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để thiết kế, mã hóa và thực hiện các thay đổi lập trình cho Phần mềm và sửa đổi tài liệu, để sửa các lỗi có thể lặp lại trong đó để Phần mềm được tuân thủ đáng kể với Đặc điểm kỹ thuật

8.2.      Thanh toán cho việc Bảo trì. Khách Hàng sẽ trả cho Nhà Phát Triển đối với dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi tổng số tiền hàng năm là …………., phải trảtrong thời hạn từ ngày 01 đến ngày 05 tháng Môt hằng năm. .

8.3.      Vai trò của Khách Hàng trong việc Bảo trì. Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi được mô tả trên sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Khách Hàng báo cáo kịp thời bất kỳ lỗi nào trong Phần mềm hoặc tài liệu liên quan cho Nhà Phát Triển bằng văn bản và không sửa đổi Phần mềm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Phát Triển.

8.4.      Thời hạn hỗ trợ. Tùy thuộc vào khoản thanh toán kịp thời của Khách Hàng về phí bảo trì, Nhà Phát Triển sẽ cung cấp việc bảo trì được mô tả ở trên tối thiểu …………. năm sau khi hoàn thành công việc phát triển theo Hợp Đồng này.

8.5.      Khách Hàng chấm dứt bảo trì. Khách Hàng có thể ngừng các dịch vụ bảo trì được mô tả ở trên sau thông báo bằng văn bản không dưới 07 (seven) ngày cho Nhà Phát Triển.

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1       .Nhà Phát Triển chuyển giao cho Khách Hàng toàn bộ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của mình đối với bất kỳ thứ gì được tạo ra hoặc phát triển cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này ("Sản phẩm công việc") bao gồm tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác. Sau khi nhận được quyền sở hữu Sản phẩm làm việc từ Nhà Phát Triển, Khách Hàng có quyền sở hữu trí tuệ tuân thủ luật pháp đối với Sản phẩm làm việc.

9.2       Nhà Phát Triển sẽ thực thi và hỗ trợ chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết để bảo đảm mọi bản quyền, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác trong Sản phẩm công việc miễn phí cho Khách Hàng. Tuy nhiên, Khách Hàng sẽ hoàn trả cho Nhà Phát Triển các chi phí tự trả hợp lý.

9.3       Trong và sau thời hạn của Hợp Đồng này, Khách Hàng sẽ miễn cho Nhà Phát Triển cũng như mọi nhân viên, người quản lý, đối tác của Nhà Phát Triển khỏi mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm Công việc. Nhà Phát Triển sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào phát sinh sau thời gian bàn giao Sản phẩm công việc mà không có lỗi của Nhà Phát Triển. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm, thẩm vấn, giải thích (nếu có) và giải quyết tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường từ Bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm Công việc.

10. BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

10.1.    .Nhà Phát Triển bảo đảm sẽ không cố ý vi phạm bản quyền hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba

10.2.    Khách Hàng đảm bảo không cố ý thuê hoặc thu hút nhân viên của Nhà Phát Triển trong khi thực hiện Hợp Đồng này và trong khoảng thời gian 03 (ba) năm sau khi chấm dứt Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Phát Triển.

10.3.    Thông tin bảo mật được giới hạn ở các thông tin được đánh dấu rõ ràng là bảo mật hoặc được tiết lộ bằng miệng được coi là bảo mật khi được tiết lộ và tóm tắt và được xác định là bảo mật trong một văn bản gửi cho Nhà Phát Triển trong vòng ………. ngày kể từ ngày tiết lộ. Nhà Phát Triển bảo đảm rằng trong thời hạn của Hợp Đồng này và trong …….. sau đó, Nhà Phát Triển sẽ sử dụng dịch vụ quan tâm hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc phổ biến thông tin bảo mật của Khách Hàng. Thông tin bảo mật không bao gồm thông tin:

i.          Nhà Phát Triển đã biết trước khi Khách Hàng tiết lộ nó; hoặc

ii.          Là hoặc trở thành kiến thức chung phổ biến không có lỗi của Nhà Phát Triển; hoặc

iii.         Nhà Phát Triển có được thông tin từ nguồn khác ngoài Khách hàng không có nghĩa vụ bảo mật cho Khách Hàng, hoặc

iv.         Nhà Phá Triển phát triển một cách độc lập

11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1     Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu một bên vi phạm vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này và vi phạm đó vẫn được xử lý trong khoảng thời gian ………. ngày sau khi thông báo bằng văn bản về vi phạm đó được gửi đến Bên còn lại.

11.2     .Khách Hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng này theo Mục 2 và Mục 6.

11.3     Nếu Khách Hàng chấm dứt Hợp Đồng này do lỗi của Nhà Phát Triển mà lỗi này dẫn đến Phần mềm không thể được phát triển theo ý chí của Các Bên tại thời điểm ký kết Hợp Đồng, Nhà Phát Triển phải chịu một khoản phạt tương ứng 10% giá trị Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra.

11.4     Nếu Nhà Phát Triển chấm dứt Hợp Đồng này do lỗi của Khách Hàng theo Hợp Đồng này, Khách Hàng ngay lập tức ngừng sử dụng Phần mềm, giao cho Nhà Phát Triển tất cả các bản sao và các phần của Phần mềm và các vật liệu, tài liệu liên quan được cung cấp bởi Nhà Phát Triển theo Hợp Đồng này trong thời hạn …………. ngày. Ngoài ra, Tất cả các quyền và các giấy phép được cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đồng thời, các khoản thanh toán của đợt đó sẽ đến hạn ngay lập tức. 

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1     Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

12.2     Hợp Đồng này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề được nêu trong Hợp Đồng này và thay thế mọi hiểu biết hoặc cam kết trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hợp Đồng này không thay đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên đối với Hợp Đồng này.

12.3     Nếu bất kỳ phần nào của Hợp Đồng này được tuyên bố là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này. Các bên sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán được tiến hành với mục đích thay thế các điều khoản không hợp lệ bằng các điều khoản thay thế hợp lệ sẽ được coi là bắt buộc và có thể thực thi và sẽ phản ánh ý định ban đầu của các bên.

12.4     Thông báo. Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc khác được đưa ra liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được lập thành văn bản và và gửi trực tiếp đến địa chỉ của người nhận như nêu tại phần đầu của Hợp Đồng hoặc thông qua email của mỗi bên.

12.5     Bất kỳ bên nào cũng có thể thay đổi địa chỉ nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này bằng thông báo về sự thay đổi mục này.

12.6     Hợp Đồng này và các phụ lục đính kèm của Hợp Đồng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các cuộc đàm phán, hiểu biết, đại diện và thỏa thuận trước đó.

12.7     .Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Hợp Đồng này, các bên đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của hòa giải viên đã được hai bên thống nhất. Nếu nó chứng minh không thể đi đến một giải pháp thỏa đáng lẫn nhau thông qua hòa giải, các bên đồng ý đệ trình tranh chấp lên Tòa án ở Việt Nam. Nếu bất kỳ hành động pháp lý nào là cần thiết để thực thi Hợp Đồng này, bên thắng kiện sẽ được hưởng phí luật sư, chi phí và chi phí hợp lý.

12.8     Tất cả các sự sửa đổi, bổ sung nào theo Hợp Đồng này sẽ được lập thành Phụ lục và được ký bởi đại diện ủy quyền của các bên. Các phụ lục sẽ là một phần không thể tách rồi của Hợp Đồng này. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nội dung của Hợp Đồng và Phụ lục, nội dung của Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng.

12.9     Quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này không thể được chuyển nhượng bởi bất kỳ bên nào mà không được sự chấp thuận của bên kia.

ĐỂ LÀM CHỨNG, các bên đã thực hiện Hợp Đồng này vào các ngày được nêu ở trên, với kiến thức đầy đủ về nội dung và tầm quan trọng của nó và dự định bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản trong tài liệu này.

 

KHÁCH HÀNG

 (Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

____________________

Ngày ký:…/…/…..

NHÀ PHÁT TRIỂN

 (Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

____________________

Ngày ký:…/…/…..

 

 

 

PHỤ LỤC A – PHẠM VI DỊCH VỤ

1

SOFTWARE DEVELOPMENT AGREEMENT

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

No: __/20__/HĐPTPM/Số: __/20__/HĐPTPM

 

This Software Development Agreement (the “Agreement”) is made and entered into effective on date __ month …. year 20….between the following parties:

Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm này (“Hợp Đồng”) được lập và có hiệu lực vào ngày __ tháng ….năm 2020 giữa các bên dưới đây:

The Customer: ………….., a company established and operated under the laws of the Vietnamese, business code: …… with its headquarters at …………….., Representative: ……..

Khách Hàng: ..........., một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, mã số doanh nghiệp………..với địa chỉ trụ sở chính tại ……………… . Người đại diện:…………

AND/ VÀ

The Developer: ..........., a company established and operated under the laws of the Social Republic of Vietnam, business code …….. with its headquarters at ……………………Representative: ……..

Nhà Phát Triển: ........... một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp là   …………. với địa chỉ trụ sở chính tại số nhà ……….. . Người đại diện:…………

 

The parties agree as follows/Các bên đồng ý như sau:

1.         SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICE/ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

1.1       Customer agrees to hire and Developer agree to perform the service to develop the computer software (the "Software") according to the Scope of Service contained in Annex A attached. Developer desires to develop the Software for Customer under the terms and conditions set forth in this Agreement.

Khách Hàng đồng ý thuê và Nhà Phát Triển đồng ý thực hiện dịch vụ phát triển phần mềm máy tính (“Phần mềm”) theo Phạm Vi Dịch Vụ quy định tại Phụ Lục A đính kèm. Nhà Phát Triển mong muốn phát triển Phần mềm cho Khách Hàng theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp Đồng này.

1.2       The stages of performance of Software development service/ Các bước thực hiện Dịch vụ phát triển Phần mềm:

i.          Step 1: Signing the Agreement/ Bước 1: Ký kết Hợp Đồng

ii.          Step 2: Preparation and acceptable of development plan for the Software/ Bước 2: Chuẩn bị và chấp thuận kế hoạch phát triển Phần mềm

iii.         Step 3: Acceptance testing of Software/ Bước 3: Nghiệm thu Phần mềm

iv.         Step 4: Training in use of the Software/ Bước 4: Đào tạo để sử dụng Phần mêm

v.         Step 5: Maintenance of Software/ Bước 5: Bảo trì Phần mềm

2.         PREPARATION AND ACCEPTABLE OF DEVELOPMENT PLAN/ CHUẨN BỊ VÀ CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

2.1.      The Developer shall prepare a development plan ("Development Plan") for the Software, satisfying the requirements of Customer as agreed by the parties. The Development Plan shall include the following contents: i. Detailed Specifications for the Software (Acceptance Criteria) under agreement of the the Parties; ii. A listing of all items to be delivered to Customer under this Agreement ("Deliverables"); iii. A delivery schedule containing a delivery date for each Deliverable; iv. A payment schedule to the Developer.

Nhà Phát Triển chuẩn bị kế hoạch phát triển (“Kế Hoạch Phát Triển”) cho Phần mêm, đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng theo sự thỏa thuận giữa các bên. Kế Hoạch Phát Triển bao gồm các nội dung sau: i.Đặc điểm kỹ thuật chi tiết của Phần mềm (“Tiêu chí chấp nhận”) theo sự thỏa thuận giữa Các Bên; ii. Danh sách tất cả các phần được chuyển giao cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này (“Phần Chuyển Giao”); iii. Lịch trình giao hàng bao gồm ngày giao hàng cho mỗi Phần Chuyển Giao; iv. Lịch trình thanh toán cho Nhà Phát Triển.

2.2.      Developer shall deliver the Development Plan to Customer within 03 (three) days from the date of signing this Agreement. Customer shall consider the Development Plan within 03 (three) day. In case Customer agrees with that Development Plan, the Development Plan shall be an Annex of the Agreement and Developer shall then commence development of Software as requirements set forth in the Development Plan.

Nhà Phát Triển sẽ chuyển Kế Hoạch Phát Triển cho Khách Hàng trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này. Khách hàng sẽ xem xét Kế Hoạch Phát Triển trong thời hạn 03 (ba) ngày. Trường hợp Khách Hàng đồng ý với Kế Hoạch Phát Triển, Kế Hoạch Phát Triển sẽ trở thành Phụ lục của Hợp Đồng và Nhà Phát Triển sẽ bắt đầu việc phát triển Phần mềm theo những yêu cầu được đặt ra trong Kế Hoạch Phát Triển

2.3.      In case the Customer disagrees with the Development Plan submitted, the Customer will provide the Developer a written opinion which specifying the reason of disagreement within 03 (three) days of receipt of the Development Plan. Developer shall then have 03 (three) days to modify the Development Plan to respond to Customer's objections and Customer shall have 03 (three) days to review the modified Development Plan. If Customer does not accept the modified Development Plan, a written notice about that unacceptable reason is required. Customer may decide to:

Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với Kế Hoạch Phát Triển đã gửi, Khách Hàng sẽ cung cấp cho Nhà Phát Triển các ý kiến bằng văn bản nêu rõ lý do không đồng ý trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được Kế Hoạch Phát Triển. Nhà Phát Triển sau đó sẽ có 03 (ba) ngày để chỉnh sửa Kế Hoạch Phát Triển để phản hồi cho sự từ chối của Khách Hàng và Khách hàng sẽ có 03 (ba) ngày để rà soát Kế Hoạch Phát Triển đã được chỉnh sửa. Nếu Khách Hàng không chấp thuận Kế Hoạch Phát triển đã được chỉnh sửa, Khách Hàng thực hiện việc gửi thông báo bằng văn bản về lý do không chấp thuận. Khách Hàng có thể quyết định:

i.          Terminate this Agreement upon written notice to Developer in advance at least 05 (five) days from the date of intending to terminate this Agreement. The obligations of both parties under it shall end or

Chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 05 (năm) ngày kể từ ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng cho Nhà Phát Triển. Nghĩa vụ của các bên theo đó sẽ chấm dứt ; hoặc

ii.          Permit Developer to modify the Development Plan again under the procedure stipulated in this Section.

Cho phép Nhà Phát Triển chỉnh sửa lại Kế Hoạch Phát Triển theo quy trình quy định trong Mục này.

3. PAYMENTS AND PAYMENT TERM/ THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1.      Service fee/ Phí Dịch vụ

i.          The total Service Fee is ……. (“Service Fee”) paid in ……….. main installments by bank transfer or in cash as follows:

Tổng Phí Dịch vụ là …………. (“Phí Dịch vụ”) được thanh toán trong ……… đợt chính thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt như sau:

        a.             1st installment: Paying the amount of 5% of Service Fee within ……. days from the date of signing this Agreement.

Đợt 1: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ……… ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

        b.             2nd installment: Paying the amount of 5% of service fee within ……... from the date of the Development Plan approved by the both parties.

Đợt 2: Thanh toán 5% Phí Dịch vụ trong thời hạn ………… ngày kể từ ngày Kế Hoạch Phát Triển được chấp thuận bởi các bên.

        c.             3nd installment: Paying the amount of 70% of Service Fee in installments paid as payment schedule set forth in Development Plan. Each installment shall be payable upon completion of each project phase by Developer and such installments have to be accepted by Customer.

Đợt 3: 70% Phí Dịch vụ được thanh toán theo lịch trình thanh toán đặt ra trong Kế Hoạch Phát Triển. Mỗi đợt có thể được thanh toán theo mỗi giai đoạn của dự án của Nhà Phát Triển và đợt thanh toán đó phải được sự chấp thuận của Khách Hàng.

        d.             4th installment: Paying the amount of 20% of Service Fee after ……… days after the completion of the whole project by Developer.

Đợt 4: 20% Phí Dịch vụ được thanh toán sau ……. ngày kể từ khi hoàn thành toàn bộ dự án của Nhà Phát Triển.

ii.          In case of late payment, Customer shall be subject to late penalty fees of 0.01% per month from the due date until the late amount is paid.

Trường hợp chậm thanh toán, Khách Hàng phải chịu khoản phí phạt chậm thanh toán tương đương …..tháng kể từ ngày đến hạn cho đến khi khoản chậm trả được thanh toán.

3.2.      Developer's Costs/ Phí tổn của Nhà Phát Triển

i.          Customer shall reimburse Developer for all reasonable out-of-pocket expenses incurred by Developer in performing services under this Agreement. All costs must be reflected through valid invoices and documents.

Khách Hàng sẽ hoàn trả cho Nhà Phát Triển tất cả các chi phí tự trả hợp lý do Nhà Phát Triển phải chịu khi thực hiện các dịch vụ theo Hợp Đồng này. Tất cả các chi phí đều phải được phản ánh thông qua hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

ii.          Developer shall submit an itemized statement of Developer's expenses. Customer shall pay Developer within ………… from the date of receiving the statement, these valid invoices and documents.

Nhà phát triển phải gửi một báo cáo được chia thành từng khoản chi phí của Nhà phát triển cùng với các hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà phát triển trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, hóa đơn, chứng từ hợp lệ đó.

3.3.      Taxes: Services under this Agreement are not subject to Value Added Tax as prescribed by law.

Thuế: Dịch vụ theo Hợp Đồng này thuộc đối tượng không chịu Thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật

4. CHANGES IN THE DEVELOPMENT PLAN/ THAY ĐỔI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

4.1.      If at any time following acceptance of the Development Plan by Customer, Customer should desire a change in Developer's performance under this Agreement that will alter or amend the Specifications or other elements of the Development Plan, Customer shall submit to Developer a written proposal specifying the desired changes.

Vào bất kỳ thời điểm nào sau khi chấp thuận Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng mong muốn thay đổi việc thực hiện của Nhà Phát Triển theo Hợp Đồng này sẽ thay đổi hoặc sửa đổi Đặc điểm kỹ thuật hoặc các yếu tố khác của Kế Hoạch Phát Triển, Khách Hàng sẽ gửi cho Nhà Phát Triển một đề xuất bằng văn bản chỉ định mong muốn thay đổi.

4.2.      Developer will evaluate each such proposal at its standard rates and charges. Developer shall submit to Customer a written response to each such proposal within 03 (three) working days following receipt thereof. Developer's written response shall include a statement of the availability of Developer's personnel and resources, as well as any impact the proposed changes will have on the service fee, delivery dates or warranty provisions of this Agreement.

Nhà Phát Triển sẽ đánh giá mỗi đề xuất như vậy theo tỷ lệ tiêu chuẩn và chi phí. Nhà Phát Triển phải gửi cho Khách Hàng một sự phản hồi bằng văn bản cho mỗi đề xuất đó trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc sau khi nhận được để xuất từ Khách Hàng. Văn bản phản hồi của Nhà Phát Triển phải bao gồm tuyên bố về tính khả dụng của nhân sự và tài nguyên của Nhà Phát Triển, cũng như mọi tác động mà các thay đổi được đề xuất sẽ có đối với phí dịch vụ, ngày giao hàng hoặc các điều khoản bảo đảm của Hợp Đồng này.

4.3.      Customer shall submit a "Development Plan Modification Agreement" for reflecting the changes in the Development Plan. The Development Plan Modification Agreement shall amend the Development Plan appropriately to incorporate the desired changes and acknowledge any effect of such changes on the provisions of this Agreement. The Development Plan Modification Agreement shall be signed by authorized representatives of Customer and Developer, whereupon Developer shall commence performance in accordance with it.

Khách Hàng phải gửi một “Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển” để phản ánh những thay đổi trong Kế Hoạch Phát Triển. Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển sẽ sửa đổi Kế Hoạch Phát Triển một cách thích hợp để kết hợp các thay đổi mong muốn và thừa nhận mọi tác động của những thay đổi đó đối với các quy định của Hợp Đồng này. Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển sẽ được ký bởi đại diện ủy quyền của Khách Hàng và Nhà Phát Triển, khi đó Nhà Phát Triển sẽ bắt đầu thực hiện theo thỏa thuận.

4.4.      Each Development Plan Modification Agreement duly authorized in writing by Customer and Developer shall be deemed an Annex of this Agreement and valid as this Agreement.

Mỗi Thỏa Thuận Sửa Đổi Kế Hoạch Phát Triển được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của Khách Hàng và Nhà Phát Triển sẽ được coi là Phụ lục của Hợp Đồng này và có hiệu lực như Hợp Đồng này.

5. DELAYS IN DELIVERY THE SOFTWARE/ CHẬM TRỂ VIỆC GIAO PHẦN MỀM

5.1.      Any delay or nonperformance of any provision of this Agreement caused by conditions beyond the reasonable control of the performing party shall not constitute a breach of this Agreement, provided that the delayed party has taken reasonable measures to notify the other of the delay in writing. The delayed party’s time for performance shall be deemed to be extended for a period equal to the duration of the conditions beyond its control.

Bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này gây ra bởi các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên thực hiện sẽ không cấu thành vi phạm Hợp Đồng này, với điều kiện bên bị chậm trễ đã thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo cho bên kia về sự chậm trễ bằng văn bản. Thời gian trì hoãn việc thực hiện sẽ được kéo dài trong một khoảng thời gian bằng với thời gian của các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nó.

5.2.      Conditions beyond a party’s reasonable control include, but are not limited to, natural disasters, acts of government after the date of the Agreement, fire, flood, labor disputes, riots, acts of war and epidemics, etc.

Các điều kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của một bên bao gồm, nhưng không giới hạn ở các thảm họa tự nhiên, hành động của chính phủ sau ngày Hợp Đồng này có hiệu lực, hỏa hoạn, lũ lụt, bạo loạn, hành động chiến tranh và dịch bệnh…

6. ACCEPTANCE TESTING OF SOFTWARE/ NGHIỆM THU PHẦN MÊM

6.1.      Immediately upon completion of each development phase set forth in the Development Plan's delivery schedule, Developer shall deliver and install the Software and shall deliver all documentation and other materials required to be provided in accordance with the delivery schedule. Customer shall have 05 (five) days from the delivery of the Software to inspect, test and evaluate it to determine whether the Software satisfies the acceptance criteria in accordance with procedures set forth in the Development Plan agreed by both the parties, or as established by Developer and approved by Customer prior to testing.

Ngay sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn phát triển đặt ra trong lịch trình phân phối của Kế Hoạch Phát Triển, Nhà Phát Triển sẽ phân phối và cài đặt Phần mềm và sẽ cung cấp tất cả tài liệu và các vật liệu khác được yêu cầu để cung cấp theo lịch giao hàng. Khách Hàng sẽ có 05 (năm) ngày kể từ ngày giao Phần mềm để kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận theo quy trình được quy định trong Kế Hoạch Phát Triển được hai bên đồng ý, hoặc như được thiết lập bởi Nhà Phát Triển và được Khách Hàng chấp thuận trước khi thử nghiệm hay không.

6.2.      If the Software does not satisfy the acceptance criteria, Customer shall give Developer written notice stating the reason of such disatisfaction. Developer shall have 03 (three) days from the receipt of such notice to correct the deficiencies. Customer shall then have 05 (five) days to inspect, test and reevaluate the Software. If the Software still does not satisfy the acceptance criteria and it is confirmed and accepted by Developer, Customer shall have the option of either: i/ Repeat the procedure set forth above; or ii/ Terminate this Agreement. If Customer creates conditions for Developer to repeat the above-mentioned process from the third time onwards, the Service Fee for that payment will be reduced by 30%.

Nếu Phần mềm không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng sẽ gửi cho Nhà Phát Triển thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không đáp ứng đó. Nhà Phát Triển sẽ có 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được thông báo đó để sửa lỗi thiếu sót. Sau đó, Khách Hàng sẽ có 05 (năm) ngày để kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá lại Phần mềm. Nếu Phần mềm vẫn không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng sẽ có tùy chọn: i / Lặp lại quy trình được nêu ở trên; hoặc ii / Chấm dứt Hợp Đồng này.Trường hợp Khách Hàng tạo điều kiện để Nhà Phát Triển lặp lại quy trình được nêu ở trên từ lần thứ ba trở đi, Phí Dịch vụ cho đợt thanh toán đó sẽ được điều chỉnh giảm 30%. 

If Customer does not give written notice to Developer within 05 (five) days from the completion date of inspection, testing and evaluation period that the Software does not satisfy the acceptance criteria, Customer shall be deemed to have accepted the Software upon expiration of such period.

Nếu Khách Hàng không thông báo bằng văn bản cho Nhà Phát Triển trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, thử nghiệm và đánh giá về việc Phần mêm không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận, Khách Hàng được xem là đã đồng ý với Phần mềm sau khi hết thời hạn nêu trên.

6.3.      Upon completion of the final development phase set out in the Development Plan, acceptance testing shall be performed on the Software in its entirety to determine whether the Software satisfies the acceptance criteria and operates with internal consistency. Customer shall have 14 (fourteen) days to perform such tests:

Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển cuối cùng quy định trong Kế Hoạch Phát Triển, việc kiểm tra chấp nhận sẽ được thực hiện trên toàn bộ Phần mềm để xác định xem Phần mềm có đáp ứng các tiêu chí chấp nhận và hoạt động với tính nhất quán nội bộ hay không. Khách Hàng sẽ có 14 (mười bốn) ngày để thực hiện các thử nghiệm đó:

i.          If the completed Software does not satisfy the acceptance criteria, Customer shall have the option of ether (i) the parties shall follow the acceptance procedures stipulated in Section 6.2 (ii) Terminate of this Agreement.

Nếu Phần mêm đã hoàn thành không đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách Hàng được quyền lựa chọn (i) các bên sẽ thực hiện quy định chấp thuận được quy định tại Mục 6.2 (ii) chấm dứt Hợp Đồng

ii.          If the completed Software satisfies the acceptance criteria, the Customer shall sign the Minutes of Acceptance certifying the completion of the Service and implementing the final installment.

Nếu Phần mềm đã hoàn thành đáp ứng tiêu chuẩn chấp nhận, Khách hàng sẽ ký Biên Bản Nghiệm Thu xác nhận hoàn thành Dịch vụ và thực hiện đợt thanh toán cuối cùng. 

7. TRAINING IN USE OF THE SOFTWARE (IF ANY)/ ĐÀO TẠO SỬ DỤNG PHẦN MỀM (NẾU CÓ)

7.1.      Developer shall provide 05 (five) days of training in the use of the Software by a qualified Developer personnel ("trainers"). The training will be conducted on the dates and locations agreed by the parties.

Nhà Phát Triển sẽ có 05 (năm) ngày để đào tạo việc sử dụng Phần mềm bởi nhân sự có năng lực của Nhà Phát Triển (“Nhà đào tạo”). Việc đào tạo sẽ được thực hiện vào ngày và địa điểm điểm theo sự thỏa thuận của các bên.

7.2.      Customer will be responsible for all costs and expenses of all Customer's trainees.

Khách Hàng sẽ chịu tất cả các khoản chi phí, phí tổn cho những người được đào tạo của Khách Hàng.

7.3.      Customer shall pay Developer the sum of ………… for each hour of training by each trainer. 

Khách Hàng sẽ thanh toán cho Nhà Phát Triển tổng số tiền ……… cho mỗi giờ đào tạo cho mỗi Nhà đào tạo

8. MAINTENANCE OF SOFTWARE/ BẢO TRÌ PHẦN MỀM

8.1.      Beginning on the first day of the first month following expiration of the warranty period set forth in the section of this Agreement entitled "Warranties," Developer shall provide the following error-correction and support services:

Trước khi bắt đầu ngày đầu tiên của tháng đầu tiên sau khi hết hạn bảo hành quy định tại mục “Bảo đảm” trong Hợp Đồng này, Nhà Phát Triển sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi như sau:

i.          Telephone hot-line support during Developer's normal days and hours of business operation. Such support shall include consultation on the operation and utilization of the Software.

Hỗ trợ qua điện thoại qua đường dây nóng trong những ngày và giờ hoạt động kinh doanh bình thường của Nhà Phát Triển. Sự hỗ trợ này sẽ bao gồm tư vấn về hoạt động và sử dụng Phần mềm.

ii.          Error correction services, consisting of Developer using all reasonable efforts to design, code and implement programming changes to the Software, and modifications to the documentation, to correct reproducible errors therein so that the Software is brought into substantial conformance with the Specifications.

Các dịch vụ sửa lỗi, bao gồm Nhà Phát Triển sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để thiết kế, mã hóa và thực hiện các thay đổi lập trình cho Phần mềm và sửa đổi tài liệu, để sửa các lỗi có thể lặp lại trong đó để Phần mềm được tuân thủ đáng kể với Đặc điểm kỹ thuật

8.2.      Payment for Maintenance. Customer shall pay Developer for error-correction and support services the annual sum of …………….., payable within 01st to 5th in January of each year on the first day of the first month of each year.

Thanh toán cho việc Bảo trì. Khách Hàng sẽ trả cho Nhà Phát Triển đối với dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi tổng số tiền hàng năm là …………., phải trảtrong thời hạn từ ngày 01 đến ngày 05 tháng Môt hằng năm. .

8.3.      Customer's Role in Maintenance. The provision of the error-correction and support services described above shall be expressly contingent upon Customer promptly reporting any errors in the Software or related documentation to Developer in writing and not modifying the Software without Developer's written consent.

Vai trò của Khách Hàng trong việc Bảo trì. Việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và sửa lỗi được mô tả trên sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Khách Hàng báo cáo kịp thời bất kỳ lỗi nào trong Phần mềm hoặc tài liệu liên quan cho Nhà Phát Triển bằng văn bản và không sửa đổi Phần mềm mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Phát Triển.

8.4.      Term of Support. Subject to timely payment by Customer of the maintenance fees, Developer shall offer the maintenance described above for a minimum of ……………. years after completion of the development work under this Agreement.

Thời hạn hỗ trợ. Tùy thuộc vào khoản thanh toán kịp thời của Khách Hàng về phí bảo trì, Nhà Phát Triển sẽ cung cấp việc bảo trì được mô tả ở trên tối thiểu …………. năm sau khi hoàn thành công việc phát triển theo Hợp Đồng này.

8.5.      Customer Termination of Maintenance. Customer may discontinue the maintenance services described above upon not less than 07 (seven) days' written notice to Developer.

Khách Hàng chấm dứt bảo trì. Khách Hàng có thể ngừng các dịch vụ bảo trì được mô tả ở trên sau thông báo bằng văn bản không dưới 07 (seven) ngày cho Nhà Phát Triển.

9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT/QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1       Developer assigns to Customer its entire right, title and interest in anything created or developed by Developer for Customer under this Agreement ("Work Product") including all patents, copyrights, trade secrets and other proprietary rights. After receiving the ownership right of Work Product from Developer, Customer has the intellectual property rights in compliance with the law for the Work Product.

Nhà Phát Triển chuyển giao cho Khách Hàng toàn bộ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của mình đối với bất kỳ thứ gì được tạo ra hoặc phát triển cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này ("Sản phẩm công việc") bao gồm tất cả các bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác. Sau khi nhận được quyền sở hữu Sản phẩm làm việc từ Nhà Phát Triển, Khách Hàng có quyền sở hữu trí tuệ tuân thủ luật pháp đối với Sản phẩm làm việc.

9.2       Developer shall execute and aid in the preparation of any documents necessary to secure any copyright, patent, or other intellectual property rights in the Work Product at no charge to client. However, Customer shall reimburse Developer for reasonable out-of-pocket expenses.

Nhà Phát Triển sẽ thực thi và hỗ trợ chuẩn bị mọi tài liệu cần thiết để bảo đảm mọi bản quyền, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác trong Sản phẩm công việc miễn phí cho Khách Hàng. Tuy nhiên, Khách Hàng sẽ hoàn trả cho Nhà Phát Triển các chi phí tự trả hợp lý.

9.3       During and after the term of this Agreement, Customer shall exempt for Developer as well as any employee, manager, partner of Developer from any claim relating to the use of Work Product. Developer shall not take responsibility for any incidents arising after the time of Work Product handover without the fault of Developer. Customer shall take responsibility, interrogate, explain (if any) and resolve all claims or disputes or request for compensation from the Third Party relating to the use of the Work Product.

Trong và sau thời hạn của Hợp Đồng này, Khách Hàng sẽ miễn cho Nhà Phát Triển cũng như mọi nhân viên, người quản lý, đối tác của Nhà Phát Triển khỏi mọi khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm Công việc. Nhà Phát Triển sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào phát sinh sau thời gian bàn giao Sản phẩm công việc mà không có lỗi của Nhà Phát Triển. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm, thẩm vấn, giải thích (nếu có) và giải quyết tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường từ Bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm Công việc.

10. WARRANTIES OF THE PARTIES/BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

10.1.    Developer warrants that Developer will not knowingly infringe on the copyright or trade secrets of any third party in performing services under this Agreement.

Nhà Phát Triển bảo đảm sẽ không cố ý vi phạm bản quyền hoặc bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc thực hiện các dịch vụ theo Hợp Đồng này.

10.2.    Customer warrants not to knowingly hire or solicit Developer's employees during performance of this Agreement and for a period of 03 (three) years after termination of this Agreement without Developer's written consent.

Khách Hàng đảm bảo không cố ý thuê hoặc thu hút nhân viên của Nhà Phát Triển trong khi thực hiện Hợp Đồng này và trong khoảng thời gian 03 (ba) năm sau khi chấm dứt Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Phát Triển.

10.3.    Confidential information is limited to information clearly marked as confidential or disclosed orally that is treated as confidential when disclosed and summarized and identified as confidential in a writing delivered to Developer within …… of disclosure. Developer warrants that during the term of this Agreement and for …….. years afterward, Developer will use reasonable care to prevent the unauthorized use or dissemination of Customer's confidential information. Confidential information does not include information that:

Thông tin bảo mật được giới hạn ở các thông tin được đánh dấu rõ ràng là bảo mật hoặc được tiết lộ bằng miệng được coi là bảo mật khi được tiết lộ và tóm tắt và được xác định là bảo mật trong một văn bản gửi cho Nhà Phát Triển trong vòng ………. ngày kể từ ngày tiết lộ. Nhà Phát Triển bảo đảm rằng trong thời hạn của Hợp Đồng này và trong …….. sau đó, Nhà Phát Triển sẽ sử dụng dịch vụ quan tâm hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc phổ biến thông tin bảo mật của Khách Hàng. Thông tin bảo mật không bao gồm thông tin:

i.          The Developer knew before Customer disclosed it; or

Nhà Phát Triển đã biết trước khi Khách Hàng tiết lộ nó; hoặc

ii.          Is or becomes public knowledge through no fault of Developer; or

Là hoặc trở thành kiến thức chung phổ biến không có lỗi của Nhà Phát Triển; hoặc

iii.         Developer obtains from sources other than Customer who owe no duty of confidentiality to Customer, or

Nhà Phát Triển có được thông tin từ nguồn khác ngoài Khách hàng không có nghĩa vụ bảo mật cho Khách Hàng, hoặc

iv.         Developer independently develops.

Nhà Phá Triển phát triển một cách độc lập

11. TERMINATION OF AGREEMENT/ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1     Each party shall have the right to terminate this Agreement by written notice to the other if a party has materially breached any obligation herein and such breach remains uncured for a period of ……….. after written notice of such breach is sent to the other party

Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu một bên vi phạm vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này và vi phạm đó vẫn được xử lý trong khoảng thời gian ………. ngày sau khi thông báo bằng văn bản về vi phạm đó được gửi đến Bên còn lại.

11.2     Customer has the right to terminate the Agreement under the Section 2 and Section 6.

Khách Hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng này theo Mục 2 và Mục 6.

11.3     If Customer terminates this Agreement due to a developer’s default which results in the Software being unable to be developed in accordance with agreement of the Parties at the time of signing the Agreement, Developer will be subject to a penalty of 10% of the Contract value and compensation for actual damages incurred.

Nếu Khách Hàng chấm dứt Hợp Đồng này do lỗi của Nhà Phát Triển mà lỗi này dẫn đến Phần mềm không thể được phát triển theo ý chí của Các Bên tại thời điểm ký kết Hợp Đồng, Nhà Phát Triển phải chịu một khoản phạt tương ứng 10% giá trị Hợp Đồng và bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra.

11.4     If Developer terminates this Agreement because of Customer's default under this Agreement, Customer shall immediately cease use of the Software, deliver to Developer all copies and portions of the Software and related materials and documentation in its possession furnished by Developer under this Agreement within ……….. days. Moreover, all rights and licenses granted to Customer under this Agreement shall immediately terminate. At the same time, payments for that installment will be due immediately

Nếu Nhà Phát Triển chấm dứt Hợp Đồng này do lỗi của Khách Hàng theo Hợp Đồng này, Khách Hàng ngay lập tức ngừng sử dụng Phần mềm, giao cho Nhà Phát Triển tất cả các bản sao và các phần của Phần mềm và các vật liệu, tài liệu liên quan được cung cấp bởi Nhà Phát Triển theo Hợp Đồng này trong thời hạn …………. ngày. Ngoài ra, Tất cả các quyền và các giấy phép được cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Đồng thời, các khoản thanh toán của đợt đó sẽ đến hạn ngay lập tức. 

Should we have an article mentioned about “unilaterally terminate contract” from each party?”

12. MISCELLANEOUS/ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1     This Agreement shall be regulated by Vietnamese law.

Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

12.2     This Agreement contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter contained herein and supersedes any previous understandings or commitments, oral or written. This Agreement not be varied except by written agreement of both parties to this Agreement.

Hợp Đồng này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề được nêu trong Hợp Đồng này và thay thế mọi hiểu biết hoặc cam kết trước đó, bằng miệng hoặc bằng văn bản. Hợp Đồng này không thay đổi trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên đối với Hợp Đồng này.

12.3     If any part of this Agreement is declared invalid for any reason, the invalidity will not affect the remaining provisions of this Agreement. The Parties will engage in negotiations conducted in good faith that aim at replacing the invalid provisions with valid alternative provisions that will be considered obliging and possible to execute and will reflect the initial intentions of the Parties.

Nếu bất kỳ phần nào của Hợp Đồng này được tuyên bố là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì, thì sự vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này. Các bên sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán được tiến hành với mục đích thay thế các điều khoản không hợp lệ bằng các điều khoản thay thế hợp lệ sẽ được coi là bắt buộc và có thể thực thi và sẽ phản ánh ý định ban đầu của các bên.

12.4     Notices. All notices and other communications given in connection with this Agreement shall be in writing and delivered personally to the recipient’s address as appearing in the introductory paragraph to this Agreement or through email of each party.

Thông báo. Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc khác được đưa ra liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được lập thành văn bản và và gửi trực tiếp đến địa chỉ của người nhận như nêu tại phần đầu của Hợp Đồng hoặc thông qua email của mỗi bên.

12.5     Any party may change its address appearing in the introductory paragraph to this Agreement by giving notice of the change in accordance with this paragraph.

Bất kỳ bên nào cũng có thể thay đổi địa chỉ nêu tại phần đầu của Hợp Đồng này bằng thông báo về sự thay đổi mục này.

12.6     This Agreement and attachments or appendices to this Agreement constitute the entire agreement between the parties and supersede any and all prior negotiations, understandings, representations, and agreements. 

Hợp Đồng này và các phụ lục đính kèm của Hợp Đồng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ và tất cả các cuộc đàm phán, hiểu biết, đại diện và thỏa thuận trước đó.

12.7     If a dispute arises under this Agreement, the parties agree to first try to resolve the dispute with the help of a mutually agreed-upon mediator. If it proves impossible to arrive at a mutually satisfactory solution through mediation, the parties agree to submit the dispute to the Courts in Vietnam. If any legal action is necessary to enforce this Agreement, the prevailing party shall be entitled to reasonable attorney fees, costs and expenses.

Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo Hợp Đồng này, các bên đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp với sự giúp đỡ của hòa giải viên đã được hai bên thống nhất. Nếu nó chứng minh không thể đi đến một giải pháp thỏa đáng lẫn nhau thông qua hòa giải, các bên đồng ý đệ trình tranh chấp lên Tòa án ở Việt Nam. Nếu bất kỳ hành động pháp lý nào là cần thiết để thực thi Hợp Đồng này, bên thắng kiện sẽ được hưởng phí luật sư, chi phí và chi phí hợp lý.

12.8     All amendment, supplementation of this Agreement will be made in Annex and signed by the authorized representatives of the parties. The Annexes shall be an inseparable part of this Agreement. In case of any discrepancy between the content of the Agreement and the Annex, the content of the Annex shall prevail.

Tất cả các sự sửa đổi, bổ sung nào theo Hợp Đồng này sẽ được lập thành Phụ lục và được ký bởi đại diện ủy quyền của các bên. Các phụ lục sẽ là một phần không thể tách rồi của Hợp Đồng này. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa nội dung của Hợp Đồng và Phụ lục, nội dung của Phụ lục sẽ được ưu tiên áp dụng.

12.9     The rights and obligations under this Agreement cannot be assigned by either party without approval of the other party.

Quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này không thể được chuyển nhượng bởi bất kỳ bên nào mà không được sự chấp thuận của bên kia.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the dates set forth first above, with full knowledge of its content and significance and intending to be legally bound by the terms hereof.

ĐỂ LÀM CHỨNG, các bên đã thực hiện Hợp Đồng này vào các ngày được nêu ở trên, với kiến thức đầy đủ về nội dung và tầm quan trọng của nó và dự định bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản trong tài liệu này.

 

CUSTOMER/ KHÁCH HÀNG

(Sign and Seal (if any))/

(Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

Name: ……..

Title: ………….          

DEVELOPER/ NHÀ PHÁT TRIỂN

(Sign and Seal (if any))

(Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

 

 

Name: ………….

Title: …………..

 

ANNEX A – SCOPE OF SERVICE

PHỤ LỤC A – PHẠM VI DỊCH VỤ

1

Theo quy định tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 thì hình thức hợp đồng cung ứng dịch vụ được quy định cụ thể như sau:

- Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

- Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật Thương mại 2005 thì Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.