GROUP VỀ HỢP ĐỒNG VÀ KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Group Legal Forum - Kỹ năng soạn thảo hợp đồng và pháp chế doanh nghiệp.

Do sáng lập viên Mr. Hùng xây dựng từ tháng 04/2020, đến nay, Group đã phát triển lên đến 2,4k người tham gia và có rất nhiều hoạt động hiệu quả.

Group là nơi giúp cho các bạn sinh viên, các bạn đi làm, các Anh Chị Luật sư được chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các biểu mẫu về hợp đồng, pháp chế.

https://www.facebook.com/groups/222379415747228